Kultur- och fritidsnämnden, 2019-01-24, §§1-12

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§1-12

Datum då anslaget publiceras

2019-02-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-01

Senast uppdaterad den 7 februari 2019