Kultur- och fritidsnämnden, 2019-10-17, §§123-141

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§123-141

Datum då anslaget publiceras

2019-11-06

Datum då anslaget avpubliceras

2019-11-28

Senast uppdaterad den 6 november 2019