Äldrenämnden, 2019-11-28, omedelbar justering §§121-122

Organ

Äldrenämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§121-122

Ärenderubrik

Uppföljning av hemtjänstutförare

Datum då anslaget publiceras

2019-11-28

Datum då anslaget avpubliceras

2019-12-20

Senast uppdaterad den 9 december 2019