Överförmyndarnämnden, 2018-11-22, §§139-154

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§139-154

Datum då anslaget publiceras

2018-11-30

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-24

Senast uppdaterad den 30 november 2018