Överförmyndarnämnden, 2018-12-20, §§155-167

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§155-167

Datum då anslaget publiceras

2019-01-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-01

Senast uppdaterad den 10 januari 2019