Överförmyndarnämnden, 2019-03-20, §§27-28, 31-44

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§27-28, 31-44

Datum då anslaget publiceras

2019-04-01

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-23

Senast uppdaterad den 1 april 2019