Överförmyndarnämnden, 2019-05-22, §§45-61

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§45-61

Datum då anslaget publiceras

2019-06-04

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-28

Senast uppdaterad den 4 juni 2019