Överförmyndarnämnden, 2019-08-29, §§68-78

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§68-78

Datum då anslaget publiceras

2019-09-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-09-27

Senast uppdaterad den 5 september 2019