Överförmyndarnämnden, 2019-10-16, §§91-104

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§91-104

Datum då anslaget publiceras

2019-10-31

Datum då anslaget avpubliceras

2019-11-22

Senast uppdaterad den 31 oktober 2019