Överförmyndarnämnden, 2019-11-20, omedelbar justering §§105

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§105

Ärenderubrik

Entledigande av god man enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken

Datum då anslaget publiceras

2019-11-22

Datum då anslaget avpubliceras

2019-12-16

Senast uppdaterad den 22 november 2019