Överförmyndarnämnden, 2020-01-29, §§1-14

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§1-14

Datum då anslaget publiceras

2020-02-04

Datum då anslaget avpubliceras

2020-02-26

Senast uppdaterad den 4 februari 2020