Överförmyndarnämnden, 2020-01-29, omedelbar justering §§2

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§2

Ärenderubrik

Vitesföreläggande enligt 16 kap 13 § föräldrabalken

Datum då anslaget publiceras

2020-01-31

Datum då anslaget avpublice

Senast uppdaterad den 31 januari 2020