Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-11-21, §§229-252

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§229-252

Datum då anslaget publiceras

2018-11-28

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-20

Senast uppdaterad den 28 november 2018