Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-03-27, §§39-59

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§39-59

Datum då anslaget publiceras

2019-04-04

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-26

Senast uppdaterad den 4 april 2019