Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-24, §§60-84

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§60-84

Datum då anslaget publiceras

2019-05-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-27

Senast uppdaterad den 3 maj 2019