Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-06-19, §§108-139

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§108-139

Datum då anslaget publiceras

2019-06-28

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-22

Senast uppdaterad den 28 juni 2019