Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-01-22, §§1-15

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§1-15

Datum då anslaget publiceras

2020-01-30

Datum då anslaget avpubliceras

2020-02-21

Senast uppdaterad den 30 januari 2020