Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-18, §§37-61

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§37-61

Datum då anslaget publiceras

2020-03-26

Datum då anslaget avpubliceras

2020-04-17

Senast uppdaterad den 26 mars 2020