Social- och omsorgsnämnden, 2019-11-27, §§195-223

Organ

Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§195-223

Datum då anslaget publiceras

2019-11-28

Datum då anslaget avpubliceras

2019-12-20

Senast uppdaterad den 28 november 2019