Social- och omsorgsnämnden, 2020-01-29, §§1-15

Organ

Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§1-15

Datum då anslaget publiceras

2020-01-30

Datum då anslaget avpubliceras

2020-02-21

Senast uppdaterad den 30 januari 2020