Social- och omsorgsnämnden, 2020-03-25, omedelbar justering §§54

Organ

Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§54

Ärenderubrik

Delegationsbeslut, anmälan

Datum då anslaget publiceras

2020-03-26

Datum då anslaget avpubliceras

2020-04-17

Senast uppdaterad den 26 mars 2020