Socialnämnden, 2018-12-19, §§202-214

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen. Barnhemsgatan 2

Paragrafer

§§202-214

Datum då anslaget publiceras

2019-01-08

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-30

Senast uppdaterad den 8 januari 2019