Valnämnden, 2019-03-21, §§40-55

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§40-55

Datum då anslaget publiceras

2019-04-01

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-23

Senast uppdaterad den 1 april 2019