Valnämnden, 2019-04-25, §§56-59, 61-63

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§56-59, 61-63

Datum då anslaget publiceras

2019-05-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-03

Senast uppdaterad den 10 maj 2019