Valnämnden, 2019-05-29, §§56-61

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§56-61

Datum då anslaget publiceras

2019-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-07-04

Senast uppdaterad den 12 juni 2019