Hoppa till huvudinnehåll

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av paviljong, Aritmetiken 2

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av paviljong från
utbildningslokal till matsal, tillbyggnad av fläktrum samt installation av hiss.

Till Bygglovskontoret har ansökan om bygglov på fastigheten Aritmetiken 2 (Berzeliigatan 5) med diarienummer BLK 2022-001344 avseendeändrad användning av paviljong från matsal till undervisningslokal, kommitin. För fastigheten gäller detaljplan 1227 som vann laga kraft 2000-03-21.

Förslaget avviker från detaljplanen avseende av paviljong inom mark som
inte får bebyggas.

Sakägare, bostadsrättsinnehavare och boende som är berörda av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter. Ansökningshandlingarna finns tillgängliga hos Kontakt Linköping, Östgötagatan 5, till och med 2024-08-13.

Öppettider: Helgfria vardagar klockan 10-16

Telefon: 13-20 60 00

Telefontid: Helgfria vardagar klockan 10-17

Eventuella synpunkter ska senast 2024-08-13. skickas skriftligen till:

Linköpings kommun
Byggavdelningen
581 81 Linköping

Eller via e-post:

Senast uppdaterad den 3 juli 2024