Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny avfallsplan på gång

Nu tar vi fram en ny avfallsplan. Den kommer att ersätta den befintliga planen som är från 2006 med uppdateringar 2011 i samband med att gröna påsen infördes. Den nya avfallsplanen och avfallsföreskrifter har varit på samråd och utställning. Nu justeras planen och därefter ska den antas i slutet av 2021.

Avfallstrappan ger en prioriteringsordning där förebyggande av avfall ska prioriteras framför återanvändning, som ska prioriteras framför materialåtervinning som prioriteras framför energiåtervinning. Deponering ska vara ett sistahandsalternativ.

Det är angeläget med en ny avfallsplan eftersom det har tillkommit ny lagstiftning och skarpare målsättningar på området. Denna avfallsplan har ett mer tydligt fokus på att undvika att avfall uppstår genom medvetna inköp. Ett annat viktigt fokus är att använda (och återanvända) inköpta varor längre. En annan förändring i planen är att avfall från kommunens verksamheter och nedskräpning ingår. Med denna avfallsplan breddas avfallsfrågan till att bli en angelägenhet för hela kommunen.

Korrekt uttryckt handlar det om en renhållningsordning som består av en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Planen innehåller mål och åtgärder, är allomfattande och handlar om alla typer av avfall du kan tänka dig, från grus till kompost. 

Syftet med avfallsplanen är:

 • Att ta fram mål och åtgärder för kommunens arbete för att minska avfallets mängd och farlighet på ett sätt som bidrar till cirkulär ekonomi.
 • Att utveckla strategier för kommunens styrmedel på avfallsområdet.
 • Att utveckla processen för avfallsplanering i kommunen.
 • Att uppfylla mål och lagar på olika nivåer; nationellt, inom EU, för de globala målen samt regionala mål.

Inriktningarna är:

 • Minimalt, resurseffektivt och klimatsmart.
 • God avfallshantering för en giftfri miljö.
 • Samhällsplanering som underlättar sortering och hantering av avfall.
 • Fritt från skräp.
 • Socialt och ekonomiskt hållbart.

Den nya planens betydelse

Vad betyder då den nya avfallsplanen för mig som Linköpingsbo, respektive företagare, respektive kommunanställd?

Några exempel för Linköpingsbor:

 • Bättre förutsättningar för de Linköpingsbor som vill leva resurseffektivt genom insatser och pilotprojekt för att utveckla cirkulär ekonomi. 
 • Möjlighet att sortera fler typer av avfall vid bostaden och på återvinningscentraler.
 • Ännu mer tillgängliga återvinningscentraler.

Några exempel som berör företagare:

 • Affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi lyfts fram.
 • Bättre förutsättningar för återanvändning av bygg- och rivningsavfall samt massor från bygg- och anläggningsprojekt.
 • Utökat samarbete med fastighetsägare om utveckling av modern avfallssortering.

Förbättringar för anställda på Linköpings kommun: 

 • Bättre förutsättningar för sortering av avfall på förvaltningarna.
 • Minskat matsvinn från de enheter som serverar måltider.
 • Minskad användning av engångsplast.
 • Ökat återbruk av möbler och textilier.

Dialog under arbetet med planen

Avfallsplanen har tagits fram i samarbete med Tekniska verken under 2019-2020. I arbetet har vi även haft dialog med företag och branschorganisationer inom fastighets- och byggbranschen och med avfallsleverantörer. Vi har också tagit del av de Linköpingsförslag och synpunkter som kommit till kommunen och Tekniska verken om avfallshantering och sortering.

Samråd, utställning och justering

Samrådet pågick 22 februari-22 april 2021. Utställningsperioden pågick 24 juni-23 augusti 2021. Synpunkterna har tagits om hand och nu pågår en justeringsperiod. Den nya planen ska antas i slutet av 2021.

Planhandlingarna som ska justeras finner du i digitalt format under rubriken Dokument. 

Dokument

 

Kommunens projektledare

Marie Hägglund som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 30 augusti 2021