Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bredband och IT

Inom Linköpings kommun är det politikerna som är styrande för det löpande arbetet med bredband, it och digitala tjänster.

Det finns ett stort engagemang bland både politiker och tjänstemän om hur IT ska utvecklas för att bidra till största möjliga samhällsnytta.

Som första svenska kommun har Linköping ISO-certifierat sin IT. Genom att ansluta oss till den internationella standarden för Service Management (ISO/IEC 20000) räknar vi med att kunna ge ännu bättre service till medborgarna samt sänka våra kostnader tack vare högre effektivitet. 

För Linköping är certifieringen ett logiskt steg i en medveten strävan att gå från traditionell förvaltning till en serviceorganisation. För att kunna höja tillgängligheten och servicen ytterligare för medborgare och näringsliv är ett modernt, kvalitetspräglat och effektivt IT-stöd grundläggande.

Den kanske viktigaste fördelen med ISO/IEC 20000-standarden är att den har tydlig koppling till hela organisationens mål och styrning. Det säkerställer att IT verkligen stöttar kunderna i vardagen för att verksamhets- och affärsmål ska kunna nås. Bland annat finns tjänstestyrning och kontinuerligt förbättringsarbete inbyggt i arbetssättet.

Fakta, ISO/IEC 20000
ISO/IEC 20000 är en internationell standard som beskriver hur tjänster tillhandahålls med kundfokus, hög kvalitet och effektivitet. Standarden bygger på ett processbaserat arbetssätt med ständiga förbättringar. Linköpings kommun är den första offentliga aktören bland kommuner, landsting, statliga myndigheter och verk i Sverige som certifieras. Bakom certifieringen står ISO (International Organization for standardization). Certifieringen har genomförts av Det Norske Veritas.

Linköping har, som en av de första kommunerna i Sverige, blivit certifierad för Grön IT. Linköping har även undertecknat den europeiska deklarationen The Green Digital Charter.

Det huvudsakliga syftet med dessa initiativ är att visa att kommunen kommer att arbeta aktivt med att använda strömsnåla produkter, förbruka mindre papper för utskrift, och liknande åtgärder för att minska den negativa miljöpåverkan som användningen av IT- och kommunikationsutrustning kan innebära.

Kommunen har även för avsikt att använda IT- och kommunikationsteknik i olika typer av lösningar och sammanhang för att minska kommunens, hushållens och företagens energiförbrukning och utsläpp (av ex. koldiioxid) som helhet.

För att lyckas i denna strävan behöver kommunen vara öppen för att testa nya innovativa tekniska lösningar och att etablera olika typer av partnerskap och samarbeten för att öka spridningen av s.k. Gröna IT-lösningar som kan bidra till en bättre miljö.

Politiskt beslutade IT-program

Det finns två politiskt beslutade IT-program. Inom ramen för kommunens digitala agenda genomförs varje år en mängd it- och kommunikationsrelaterade insatser som är till nytta för kommunens verksamhet och den service som kommunen erbjuder till de som bor, arbetar, studerar eller bedriver näringsverksamhet i kommunen.

Programmen följs upp och rapporteras till Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder minst en gång per år.

Organisation för IT

IT-organisationens uppdrag är att "säkerställa strategisk och operativ verkställighet inom IT-området" vilket i huvudsak innefattar två delar:

 • Att säkerställa att de IT-stöd som kommunen redan förfogar över förvaltas och utvecklas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
 • Att ta initiativ till att nödvändiga utvecklingsinsatser genomförs inom kommunens samtliga förvaltningar.

För att leda och samordna detta arbete finns en IT-strategisk funktion. Funktionen består av representanter från kommunens förvaltningar, säkerhetsfunktionen, juridikfunktionen samt ekonomi och upphandling. Den IT-strategiska funktionen leds av kommunens IT-strateg.

På varje förvaltning finns även lokala arbetsgrupper som ansvarar för utvecklingsinsatser inom IT-området som berör den egna förvaltningen.

Samverkansnätverk

Linköpings kommun medverkar aktivt i flertalet regionala, nationella och internationella samarbetsnätverk inom IT. 

IT-e

Det regionala nätverket IT-e består av representanter från samtliga kommuner och landstinget i Östergötland. IT-e har ett formellt uppdrag från regionförbundet Östam (K15-gruppen) att ansvara för den regionala IT-utvecklingen. Inom nätverket genomförs IT-projekt som är av regionalt intresse.

Nätverket för eHälsa

Det regionala nätverket för eHälsa är en regional samordningsgrupp som syftar till att genomföra IT-relaterade insatser inom vård och omsorgsområdet.

Nätverket består av represen­tanter från Landstinget i Östergötland och kommunernas vård- och omsorgsverksamhet, samt IT-chefsnätverket (IT-e).

En handlingsplan arbetats årligen fram som beskriver de insatser som planeras att genomföras under det kommande året. Landstinget, samtliga kommuner och LÄNS-SLAKO står bakom handlingsplanen.

Sambruk

Ett 80-tal kommuner är medlemmar i det nationella samarbetsnätverket Sambruk. Linköping är en av dessa kommuner. Deltagarna är jämt spridda över hela landet och är representerade av såväl kommuner i glesbygd som i storstad. Ledorden är ökad produktivitet med bibehållen eller högre kvalité, ökad tillgänglighet och sänkta kostnader för att producera och leverera framtidens e-tjänster.

Eurocities Knowledge Society Fora

Linköpings Kommun är genom sitt medlemskap i det tematiska forumet Knowledge Society Fora en associerad partner i Eurocities. Eurocities är ett europeiskt nätverk för Europas storstäder och nätverket arbetar tvärsektoriellt inom sju tematiska forum.

Knowledge Society Fora är inriktat på samverkan inom ramen för IT och 24-timmarskommunen. Inom nätverket tas en rad initiativ genom olika tematiska arbetsgrupper. Initiativen rör aktiviteter som europeiska samverkansprojekt, internationella enkätundersökningar, framtagande av deklarationer etcetera.

Linköpings Kommun har bland annat undertecknat den deklaration om eRättigheter som tagits fram inom forumet. Deklarationen om eRättigheter, vars intentioner ligger i linje med intentionerna i kommunens eProgram, är ett instrument för kommuner att fastställa och bekräfta sitt åtagande att erkänna och effektivt skydda alla medborgares rättigheter i kunskapssamhället.

I juni 2006 undertecknade kommunfullmäktiges ordförande deklarationen om eRättigheter. Deklarationen är ett instrument för kommuner att fastställa och bekräfta sitt åtagande att erkänna och effektivt skydda alla medborgares rättigheter i kunskapssamhället.

Deklaration om eRättigheter – Stadga om medborgarnas rättigheter i kunskapssamhälle
Europeiska städer (kommuner)

 • Erkänner Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som den väsentliga ramen för det här dokumentet,
 • är medvetna om att framväxten av kunskapssamhället medför nya möjligheter till social välfärd men också nya risker för ojämlikhet vars konsekvenser kan påverka den förväntade sammanhållningen i europeiska samhällen,
 • Anammar idén att lokal offentlig förvaltning måste anta medborgarcentrerade strategier inom ramen för kunskapssamhället för att effektivt säkra allas lika möjligheter och kunna erbjuda ständigt förbättrade offentliga tjänster,
 • är övertygade om att lokala myndigheter aktivt måste utveckla användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att stimulera lokal demokrati och samhällsnytta och därmed sträva efter att uppfylla Lissabonmålen,
 • är beslutna att förbättra den lokala förvaltningen och stärka banden mellan Europas medborgare och de lokala myndigheterna för att uppnå ett konkurrenskraftigt och kompetent samhälle.

Mål
Linköpings kommun åtar sig att inom ramen för sitt ansvars- och verksamhetsområde främja utveckling och införande av tjänster som syftar till att uppfylla följande lokala mål: 1.Främja tillgången till IKT för alla, uppamma ett effektivt och förtroendefullt användande av teknik och offentliga tjänster som bygger på ny teknik. 2.Stärka den grundläggande rätten till utbildning i kunskapssamhället, möjliggöra för människor från alla ålders- och samhällsgrupper att ta del av och dra nytta av kunskapssamhällets utveckling. 3.Tillhandahålla användarvänlig och lättförståelig offentlig information. 4.Garantera insyn i den offentliga förvaltningen. Eurocities ”Charter of Rights for Citizens in the Knowledge Society” är ett instrument för kommuner och städer att fastställa eller bekräfta sitt åtagande att erkänna och effektivt skydda alla medborgares rättigheter i kunskapssamhället. Innehållet kan anpassas till lokala förhållanden och behov.

Rättigheter
Linköpings kommun ska till stöd för social och geografisk sammanhållning framåtsyftande garantera att alla medborgare i kunskapssamhället tillerkänns avpassade rättigheter för att övervinna eventuella hot om digitala klyftor. Jag vill särskilt, inom ramen för mitt ansvarsområde och uppdrag, erkänna och framåtsyftande skydda följande rättigheter:

 

 1. Kapitel I. Rätten till tillgång
  Alla medborgare inom EU ska ha tillgång till Internet på offentliga platser, helst via bredband.
 2. Alla medborgare inom EU måste garanteras säkerhet och skydd av personuppgifter som hanteras i system med publika nättjänster.

 3. Kapitel II. Rätten till utbildning och lärande
  Alla medborgare inom EU ska ha rätt att tillägna sig grundläggande färdigheter för att effektivt kunna använda tjänster och information genom IKT.
 4. Alla medborgare inom EU ska ha tillgång till personlig hjälp när de använder IKT i offentliga sammanhang.
 5. Alla medborgare inom EU ska, för att vara delaktiga i kunskapssamhället, ha tillgång till plattformar för livslångt e-lärande som öppnar vägen till tillgängliga resurser som IKT erbjuder.

 6. Kapitel III. Rätten till information online
  Alla medborgare inom EU ska ha tillgång till information av bästa kvalitet som produceras av offentliga förvaltningar.
 7. Alla medborgare inom EU ska ha tillgång till information online oavsett om de har något funktionshinder.

 8. Kapitel IV. Rätten till delaktighet online
  Alla medborgare inom EU ska garanteras rätten att via IKT ta del av beslutsfattande hos hans eller hennes lokala myndigheter.
 9. Alla medborgare inom EU ska få svar på alla onlinekontakter med den offentliga förvaltningen.
Jakob Algulin
Jakob Algulin

Digitaliseringsdirektör Kommunledningsförvaltningen, Digitaliseringsstaben

Till e-postformulär för Jakob Algulin

E-post: jakob.algulin@linkoping.se

Telefon: 013-29 41 46

Senast uppdaterad den 30 april 2021