Anmälan om byggåtgärd

I vissa ärenden där du inte behöver bygglov, kan en anmälan om byggåtgärd krävas.

När behövs anmälan om byggåtgärd?

Du behöver göra en anmälan när du ska:

 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp
 • underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • riva byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader
 • ändra i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • göra en attefallsåtgärd/bygga ett attefallshus

Vad händer med min anmälan?

När anmälan om byggåtgärd kommit in kallar bygg- och miljönämnden till tekniskt samråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som är nödvändig.

Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder är brister i den publika omgivningen som du kan anmäla att ta bort.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder är:

 • tunga dörrar
 • höga trösklar
 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • avsaknad av ledstänger eller handtag
 • dörröppnare eller liknande funktioner som är dåligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering på till exempel stora glasytor och trappsteg
 • bristande utformningar av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning

Fyll i formuläret och skicka till bygglovskontoret. Sedan görs en granskning av en inspektör om anmälan fyller kraven på att det är ett enkelt avhjälpt hinder. Det vill säga att det ska vara en rimlig åtgärd beroende på vad bristen har för förutsättningar och vilken kostnad det kan bli.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 april 2019