Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan om byggåtgärd

I vissa ärenden där du inte behöver bygglov, kan en anmälan om byggåtgärd krävas.

När behövs anmälan om byggåtgärd?

Du behöver göra en anmälan när du ska:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp
  • underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • riva byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader
  • ändra i en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
  • göra en attefallsåtgärd/bygga ett attefallshus

Vad händer med min anmälan?

När anmälan om byggåtgärd kommit in kallar bygg- och miljönämnden till tekniskt samråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som är nödvändig.

För att hjälpa dig med din ansökan finns exempelritningar och checklistor på sidan Självservice bygglov.

Avgifter

Att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan om byggåtgärd kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter enligt Plan- och bygglagen 12 kap. Att ansöka om lov, förhandsbesked eller att göra en anmälan om byggåtgärd kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är. Planavgift tas ut av sökanden eller beställaren mot faktura, i de fall planavtal inte har upprättats. Planavgift tas ut för planer antagna efter 1987-07-01 (plan nr 778-1222). I ÄDP-plan (ändring av detaljplan exepelvis utökad byggrätt) tas planavgift ut.

I plan- och bygglovstaxan kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Senast uppdaterad den 1 februari 2021