Nykil

I Nykil kommer det finnas 6 småhustomter. Tomtstorlekarna kommer att vara ca 900 kvm.

Grusväg vid Österlen

 

 

Bilder från området

 

Information om tomterna

Ytterligare information kommer att läggas ut succesivt så fort Detaljplan, Fastighetsrättslig beskrivning, kartor och arealer samt tomtpris m.m. är klara.

Tomtutskicket sker genom e-posten. Det följer med i utskicket en intresseanmälan till tomterna som man fyller i och skickar tillbaka till oss.
Tomterna kommer fördelas efter kötid.

Frågor gällande utskicket kan ställas till Christer Berkesand. E-post: tomtkon@linkoping.se  Telefon: 013-20 63 60.

 

Fastighetsbeteckning           Storlek kvm    Pris SEK       Övrigt             
 1.      
 2.      
 3.      
 4.      
 5.      
 6.      

 

 

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen. 
Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska verken, telefon: 013-30 85 51. E-post: lisa.bjork@tekniskaverken.se

 OBS! Lisa Björk kan ej svara direkt på detaljfrågor utan måste först titta på detta i detalj.

Markförutsättningar

 

Regler för byggnation

Detaljplanen godkänner hus med två våningar samt friliggande småhus med minsta tomtstorlek 500 kvm. Största byggnadsarea är 35% av fastighetsarea.

Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

 

 

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Uppvärmning:  Ska ske med vattenburet eller luftburet system.

 

Rättigheter

 

Särskilda förutsättningar, områdesinformation

 

Villkor & köp

 

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2019