Västerlösa

Vi har 2 lediga tomter av totalt 9 tomter i Västerlösa på Södergårdsvägen!

Västerlösa ligger cirka 15 km väster om Linköping.

Information om tomterna

Vi har nu endast 2 lediga tomter. Fem tomter är sålda. Två tomter är reserverade.
Se nedan Fastighetsbeteckning, storlek, pris, övrigt. Till salu!

Tomterna fördelas först till Tomtförmedlingens kunder och de tomter som eventuellt blir kvar blir tillgängliga för nytillkomna i tomtkön och presenteras då nedan i "Fastighetsbeteckning, storlek, pris" Under övrigt "Till salu".
Tomterna säljs i befintligt skick. Det tillkommer anslutningsavgifter m.m.
Eventuell uppfyllnad på tomterna kan behövas som bekostas av köpare.
Antalet tomter är 9 stycken. 
Tomten (Fig.6) Västerlösa 15:22 finns det en bergknalle som kräver sprängning.
Tomtstorleken är 1058kvm upp till 1154kvm. 
Priset är oavsett storlek 375.000 kr/tomt.
Tomterna är byggklara.
Adresserna är Södergårdsvägen 1-7 & 9.

Tomten Västerlösa (Fig.10) 15:26 är reserverad för Omsorgskontoret som ska uppföra en gruppbostad med fyra lägenheter för personer med funktionshinder. 

 

 

Fastighetsbeteckning              Storlek kvm       Pris SEK                Övrigt

(Fig.1) Västerlösa 15:17             1154                   375 000:-                SÅLD
(Fig.2) Västerlösa 15:18             1106                   375 000:-                SÅLD
(Fig.3) Västerlösa 15:19             1108                   375 000:-                Reserverad
(Fig.4) Västerlösa 15:20             1104                   375 000:-                Reserverad
(Fig.5) Västerlösa 15:21             1101                   375 000:-                Till salu
(Fig.6) Västerlösa 15:22             1083                   375 000:-                Till salu
(Fig.7) Västerlösa 15:23             1121                   375 000:-                SÅLD
(Fig.8) Västerlösa 15:24             1058                   375 000:-                SÅLD
(Fig.9) Västerlösa 15:25             1074                   375 000:-                SÅLD

  

Markförutsättningar

Tomterna säljs i befintligt skick. Ersättning för t.ex. uppfyllnad, schaktning, sprängning, trädfällning, igenfyllning av diken m.m. utgår inte.

Ytterligare geotekniska undersökningar hanteras och bekostas av tomtköparen.
Frågor kontakta Lisa Björk, Tekniska verken, telefon: 013-30 85 51. E-post: lisa.bjork@tekniskaverken.se

 

 

Regler för byggnation

Detaljplanens bestämmelser anger vad som är tillåtet att bygga, ex.vis byggnadsarea eller bruttoarea, takvinkel, byggnadshöjd, placering etc.

Inga avvikelser från detaljplanens bestämmelser kan tillåtas. I samband med bygglovansökan ska kontrollansvarig vara utsedd. Inga byggnadsarbeten får påbörjas förrän startbesked finns.

 

 

 

Teknisk försörjning och anslutningsavgifter

Orten har ett lokalt avloppsreningsverk och för dricksvattenförsörjningen är den ansluten med en förbindelseledning via Rappestad - Vikingstad till Linköpings vattenverk.

Uppvärmning:  Ska ske med vattenburet eller luftburet system.

 

 

Rättigheter

Här redogörs för eventuella gemensamhetsanläggningar, samfällighetsföreningar, servitut etc.

 

Särskilda förutsättningar, områdesinformation 

Övriga specifika frågor om aktuellt tomtområde kan ställas till projektledare för området: Helene Linné, telefon 013-26 32 12. E-post: helene.linne@linkoping.se 

 

Villkor och köp

Ett utkast av köpekontraktet för tomten finns i nedanstående länk. Ändrade förutsättningar kan föranleda att kontraktet kan komma att justeras. Frågor rörande kontraktet och köpprocessen skickas till Helene Linné eller på telefon: 013-26 32 12.

Köpekontrakt

Prospekt från våra prenumeranter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2018