Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sök bygglov för skyltar och ljusanordningar

För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

När behöver jag skyltlov?

Om du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det oftast bygglov. Detta gäller såväl tillfälliga skyltar som permanenta skyltar. Som skylt räknas en tavla, bildskärm, skylt, flagga, vepor, banderoller, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande. Det finns vissa undantag och dessa undantag hittar du i 6 kap. 3 § plan- och byggförordningen (2011:338).

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer, ska skyltar utformas med särskild hänsyn till kulturmiljön.

Du behöver alltid fastighetsägarens tillstånd för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt. På kommunens mark behöver du ha tillstånd från polisen och ett så kallat markupplåtelseavtal med kommunen, oavsett om det krävs bygglov eller inte.

Du kan även behöva söka tillstånd för att sätta upp skyltar utanför detaljplanerat område om skylten ska vara uppsatt närmare än 50 meter från en väg. Sådant tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller hos Trafikverket om skylten ska vara inom själva vägområdet. Läs mer på Trafikverkets webbplats om vad som gäller för uppsättning av skyltar vid vägar.

Dessa handlingar ska du bifoga din ansökan om bygglov:

  • Situationsplan på tomtkarta i skala 1:400 (markera var skylten ska sättas upp)
  • Fasadritning i skala 1:100 eller fotomontage av skyltens läge
  • Ritning på skylt/ljusanordning
  • Beskrivning av belysning (i förekommande fall)
  • Förslag på kontrollplan

För att hjälpa dig med din ansökan finns exempelritningar och checklistor på sidan Självservice bygglov.

Du kan även ansöka om skyltlov via blankett.

Senast uppdaterad den 16 november 2020