Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sök bygglov

Ska du bygga ny villa, altan eller uterum? Här hittar du vad du behöver för att söka bygglov.

Bygglov i den utvidgade innerstaden

Om du ska söka bygglov inom den så kallade utvidgade innerstaden är det vissa saker du måste tänka på. Läs mer på sidan Bygglov i den utvidgade innerstaden.

När behöver jag bygglov?

Bygga nytt

För att få uppföra en ny byggnad behöver du för det mesta bygglov men det finns vissa undantag. Är du osäker på vad som räknas som byggnad, vänd dig till Kontakt Linköping. Du behöver exempelvis bygglov för att bygga:

 • bostadshus
 • garage/carport
 • uterum/altan
 • förråd, sophus och liknande
 • mur eller plank 
Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Bygga till

Tillbyggnad kräver också bygglov. Hit räknas allt som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att glasa in en balkong eller en takkupa.

Ändra en byggnads användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Förändringen måste vara väsentlig, till exempel från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik och från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Ändra en byggnads utseende

Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs oftast bygglov för att:

 • Ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket.

 • Göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, till exempel att byta eller ta upp ett fönster i fasaden.

 • Sätta upp en skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana.

 • Installera solenergianläggningar.

Bygglovsfria åtgärder

För en- och tvåbostadshus finns särskilda bestämmelser som innebär att du får göra vissa förändringar utan att söka bygglov. 

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vid större åtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig och denna ska vara certifierad. Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig vid ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Du som byggherre ansvarar för att det finns ett förslag till kontrollplan. Oftast är det den kontrollansvarige som upprättar kontrollplanen. Kontrollplanen ska du presentera för oss på det tekniska samrådet. I de fall det inte krävs kontrollansvarig får du som byggherre själv intyga att arbetet är utfört på rätt sätt.

När behöver man inte en kontrollansvarig?

Om din åtgärd inte kräver lov eller anmälan krävs det heller ingen kontrollansvarig. Det krävs inte heller någon kontrollansvarig vid ett lovpliktigt bygge som klassas som en enklare åtgärd, där byggherren kan uppfylla sitt ansvar utan hjälp. Dit hör bland annat plank, murar, uthus, garage eller små ändringar i en- och tvåbostadshus.

Om ditt hus inte är en särskilt värdefull byggnad krävs det heller ingen kontrollansvarig vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

I undantagsfall kan byggnadsnämnden besluta att det trots allt ändå krävs en kontrollansvarig för en åtgärd som normalt sett inte kräver det. Om du är tveksam på om du behöver anlita en kontrollansvarig eller inte bör du alltid kontakta kommunen för besked

Hur ansöker jag om bygglov?

Schematisk bild över bygglovprocessen. Bygglovprocessen finns beskriven i text under bilden.

Följ bygglovsprocessen steg för steg:

Ta reda på förutsättningarna för ditt byggprojekt, till exempel:

 • Vilka krav som ställs på utformning och tillgänglighet.
 • Om det finns en detaljplan som medför vissa begränsningar av hur du får bygga.
 • Om grannar måste höras och om du behöver andra tillstånd från exempelvis Miljöavdelningen, Trafikverket eller liknande.

Du har möjlighet att via Kontakt Linköping (se kontaktuppgifter längst ner på sidan) boka in ett kostnadsfritt besök hos oss för rådgivning inför ditt byggprojekt. Under besöket får du presentera dina byggplaner och handläggaren informerar om vilka förutsättningar som gäller.

Nu är det dags att göra själva bygglovsansökan och den hittar du via sidan Självservice bygglov.

För en komplett ansökan krävs ett antal ritningar. Ritningarna ska visa vad du vill bygga i fasad, plan och sektion. Det behövs också en situationsplan, som visar var på tomten du vill bygga. En situationsplan behövs även vid om- och tillbyggnader. Situationsplanen kan behöva vara upprättad på en aktuell nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta beställs från kommunlantmäterienheten.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga, måttsatta och försedda med ritningshuvud som anger fastighet och vad ritningen beskriver. Vid om- och tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som är före och efter respektive gammalt och nytt. Ta gärna hjälp av någon som har kompetens inom byggnadsarkitektur och konstruktion. Att utan fackkunskap försöka själv leder oftast till att ansökan måste kompletteras och att handläggningstiden drar ut på tiden.

Du måste också fylla i vem som ska vara kontrollansvarig för projektet. Kontrollansvarig behövs inte vid enklare projekt som garage, mindre tillbyggnad, inglasning av altan eller liknande, men förslag till egenkontrollplan behöver lämnas in.

När du skickat in din ansökan kommer byggnadsnämnden inom kort att granska ditt ärende. Byggnadsnämnden kontrollerar om din bygglovsansökan är fullständig eller om den behöver kompletteras inom 3 veckor efter att du lämnat in din ansökan.

I samband med den första granskningen bedöms även ritningarnas kvalitet. Om du får ett föreläggande om komplettering framgår det vilken information som saknas för att vi ska kunna påbörja handläggningen och därefter fatta beslut i ärendet.

När din ansökan kommit in till Byggavdelningen och är komplett sker en granskning. Är ansökningshandlingarna inte kompletta eller om någon uppgift behöver förtydligas blir du kontaktad av en handläggare.

I ett första skede kommer byggnadsnämnden att granska din ansökan mot eventuell detaljplan och eventuella områdesbestämmelser. Där det inte finns någon detaljplan eller områdesbestämmelse görs en lokaliseringsprövning för att se om bygget är lämpligt. Byggnadsnämnden kontrollerar också om byggnaden passar sitt ändamål, är estetiskt tilltalande och tillgänglig för personer med funktionshinder. I ärenden där ansökan strider mot gällande detaljplan, ligger helt utanför detaljplanelagt område eller på annat sätt påverkar eventuella grannar så är nämnden skyldig att ge grannarna möjlighet att lämna synpunkter på din planerade byggnation. Utöver grannarna kan inhämtande av yttrande från Miljöavdelningen eller liknande vara aktuellt.

När granskningen är klar skickas ett svar hem till dig och det tar normalt tre till fem veckor. Handläggningstiden beror på storleken av byggprojektet och förutsätter att alla handlingar är korrekt ifyllda. Mängden andra ansökningar påverkar också handläggningstiden. Från mars månad och fram till augusti är ärendemängden som störst och handläggningstiden lite längre.

En prövning av ett bygglov får inte ta mer än 10 veckor från det att byggnadsnämnden bedömt ansökan komplett. Byggnadsnämnden kan däremot förlänga handläggningstiden med max 10 veckor till om det är behövligt av utredningsskäl.

I det här skedet får du veta om byggnadsnämnden beviljar bygglov eller avslår din ansökan. Vid ett beviljat bygglov underrättas eventuella grannar om beslutet. Beslutet offentliggörs även i post- och inrikestidningar, och om ingen överklagar det inom utsatt tid vinner det laga kraft. Från och med den dag beslutet vinner laga kraft är beslutet giltigt i 5 år. Åtgärden ska påbörjas inom 2 år.

För att få påbörja åtgärden behövs ett startbesked.

Vid enklare projekt får du ett bygglov med startbesked direkt.

Om du har fått ett avslag på din ansökan så finns möjligheten att överklaga beslutet.

I de fall du endast fått ett bygglov (och inget startbesked) så är nästa steg att planera och organisera byggnadsarbetet. Detta görs då oftast via ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden tillsammans med den kontrollansvarige. Tillsammans går ni igenom tekniska egenskapskrav som till exempel brand, energi, geoteknik, konstruktion, inklusive ditt förslag på kontrollplan.

Du får ett startbesked från byggnadsnämnden när du har visat att ditt projekt kan förväntas uppfylla kraven i plan- och bygglagen. I startbeskedet fastställer nämnden kontrollplanen.

Under byggnationen genomför byggnadsnämnden ett arbetsplatsbesök vid minst ett tillfälle.

Efter byggnationen genomförs ett slutsamråd på byggarbetsplatsen. Under slutsamrådet kontrolleras det att kontrollplanen har följts och du får veta om byggnadsnämnden kan utfärda ett slutbesked.

Vid enklare byggnationer kan byggnadsnämnden göra bedömningen att ett slutsamråd inte krävs.

När byggnationen är helt klar, ett slutsamråd har hållits och alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked från byggnadsnämnden.

Vid enklare byggnationer skickar du in efterfrågade handlingar till byggnadsnämnden och får därefter ett slutbesked.

Sist men inte minst, varsågod att ta byggnaden i bruk och flytta in.

Avgifter

Att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan om byggåtgärd kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter enligt Plan- och bygglagen 12 kap. Att ansöka om lov, förhandsbesked eller att göra en anmälan om byggåtgärd kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är. Planavgift tas ut av sökanden eller beställaren mot faktura, i de fall planavtal inte har upprättats. Planavgift tas ut för planer antagna efter 1987-07-01 (plan nr 778-1222). I ÄDP-plan (ändring av detaljplan exepelvis utökad byggrätt) tas planavgift ut.

I plan- och bygglovstaxan kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Senast uppdaterad den 1 februari 2021