Sök bygglov

Ska du bygga ny villa, altan eller uterum? Här hittar du vad du behöver för att söka bygglov.

När behöver jag bygglov?

Bygga nytt

För att få uppföra en ny byggnad behöver du för det mesta bygglov men det finns vissa undantag. Är du osäker på vad som räknas som byggnad, vänd dig till Kontakt Linköping. Du behöver exempelvis bygglov för att bygga:

 • bostadshus
 • garage/carport
 • uterum/altan
 • förråd, sophus och liknande
 • mur eller plank 
Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Skicka e-post till Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Bygga till

Tillbyggnad kräver också bygglov. Hit räknas allt som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att glasa in en balkong eller en takkupa.

Ändra en byggnads användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Förändringen måste vara väsentlig, till exempel från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik och från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Ändra en byggnads utseende

Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att:

 • ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket.
 • göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, till exempel att byta eller ta upp ett fönster i fasaden.
 • sätta upp en skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana.
 • installera solenergianläggningar.

Bygglovsfria åtgärder

För en- och tvåbostadshus finns särskilda bestämmelser som innebär att du får göra vissa förändringar utan att söka bygglov. Du kan läsa med om dessa undantag i Boverkets skrift.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vid större åtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig och denna ska vara certifierad. Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig vid ansökan om bygglov eller anmälan. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Du som byggherre ansvarar för att det finns ett förslag till kontrollplan. Oftast är det den kontrollansvarige som upprättar kontrollplanen. Kontrollplanen ska du presentera för oss på det tekniska samrådet. I de fall det inte krävs kontrollansvarig får du som byggherre själv intyga att arbetet är utfört på rätt sätt.

Hur ansöker jag om bygglov?

Följ bygglovsprocessen steg för steg:

Ta reda på förutsättningarna för ditt byggprojekt, till exempel:

 • Vilka krav som ställs på utformning och tillgänglighet.
 • Om det finns en detaljplan som medför vissa begränsningar av hur du får bygga.
 • Om grannar måste höras och om du behöver andra tillstånd från exempelvis Miljökontoret, Trafikverket eller liknande.

Du har möjlighet att via Kontakt Linköping (se kontaktuppgifter längst ner på sidan) boka in ett kostnadsfritt besök hos oss för rådgivning inför ditt byggprojekt. Under besöket får du presentera dina byggplaner och handläggaren informerar om vilka förutsättningar som gäller.

Nu är det dags att göra själva bygglovsansökan. Du kan fylla i ansökan via vår e-tjänst eller på blankett.

För en komplett ansökan krävs ett antal ritningar. Ritningarna ska visa vad du vill bygga i fasad, plan och sektion. Det behövs också en situationsplan, som visar var på tomten du vill bygga. En situationsplan behövs även vid om- och tillbyggnader. Situationsplanen kan behöva vara upprättad på en aktuell nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta beställs från kommunlantmäteriet.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga, måttsatta och försedda med ritningshuvud som anger fastighet och vad ritningen beskriver. Vid om- och tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som är före och efter respektive gammalt och nytt. Ta gärna hjälp av någon som har kompetens inom byggnadsarkitektur och konstruktion. Att utan fackkunskap försöka själv leder oftast till att ansökan måste kompletteras och att handläggningstiden drar ut på tiden.

Du måste också fylla i vem som ska vara kontrollansvarig för projektet. Kontrollansvarig behövs inte vid enklare projekt som garage, mindre tillbyggnad, inglasning av altan eller liknande, men förslag till egenkontrollplan behöver lämnas in.

När din ansökan kommit in till Bygglovskontoret sker en granskning. Utöver själva granskningen kan grannar behöva höras, inhämtande av yttrande från Miljökontoret, länsstyrelsen eller liknande. Är ansökningshandlingarna inte kompletta eller om någon uppgift behöver förtydligas blir du kontaktad av en handläggare.

När granskningen är klar skickas ett svar hem till dig och det tar normalt tre till fem veckor. Handläggningstiden beror på storleken av byggprojektet och förutsätter att alla handlingar är korrekt ifyllda. Mängden andra ansökningar påverkar också handläggningstiden. Från mars månad och fram till augusti är ärendemängden som störst och handläggningstiden lite längre.

Bygginspektionen kallar dig och din kontrollansvarige (KA) till ett tekniskt samråd där tekniska egenskapskrav som till exempel brandkrav, energikrav, geoteknik, konstruktionskrav, kontrollplan med mera tas upp.

Efter genomfört tekniskt samråd och när alla krav blivit uppfyllda, får du ett startbesked. Bygget kan påbörjas!

Avgifter

Att ansöka om bygglov och att göra en bygganmälan kostar pengar. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är. I plan- och bygglovstaxan kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller, på sista sidan finns en lathund med exempel på avgift för olika åtgärder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 maj 2019