Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygglov i den utvidgade innerstaden

Att tänka på inför bygglovsansökan i den utvidgade innerstaden

Linköpings kommun har antagit två strategiska dokument för utveckling av Linköpings innerstad. De påverkar bygglovbedömningen inom den så kallade utvidgade innerstaden och därmed också bygglovshandlingarnas innehåll. De två är Utvecklingsplan för Linköpings innerstad och Arkitekturprogram för Linköpings innerstad. Båda dokumenten har relevans i bygglovsbedömningen genom att på ett övergripande plan ange strategier och principer för om- och nybyggnad. Visionen för utvecklingsplanen är ”Mer och bättre innerstad”, visionen för Arkitekturprogrammet är ”berörande och intressant arkitektur/stadsbyggnad”. Här beskrivs kortfattat hur det påverkar bygglovsansökningarnas innehåll.

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad identifierar den geografiska utbredningen och Arkitekturprogrammet hänvisar till den samma. 

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

De åtgärder som anges i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad kräver vanligtvis detaljplaneändring men det finns fastigheter som har äldre planer av annan karaktär än dagens och i dessa fall blir nedanstående relevant även för bygglovsprövningen.

I Utvecklingsplanens plankarta, illustreras inriktningar för framtida bebyggelse, huvudsakligen avseende utformning men även till viss del byggnadernas innehåll. Inriktningarna presenteras som färgfält och pilar i kartan. Pilarna motsvarar så kallade strategiska stråk, det vill säga de gator som är extra viktiga för att bära stadslivet från kärnan ut i innerstaden och fält i tre olika färgkoder som anger huvudinriktningarna för den nya stadsbebyggelsen.

Strategiska stråk

Rent konkret ska byggnader som ligger utmed de strategiska stråken utformas med lokaler i bottenvåningarna. Ett bygglov utmed ett sådant stråk bör innehålla en lokal i byggnadens bottenvåning. För projekt som ligger utmed gator som inte är utpekade som strategiska stråk bör i möjligaste mån lokaler placeras i bottenvåningarna men här finns utrymmen för diskussion om i vilken utsträckning. Viktigast är i dessa gator kvartershörnen. 

Tre huvudinriktningar

De tre olika huvudinriktningar för stadsbyggandet som nämns ovan handlar om:

 • Förnyelse i befintlig struktur (gul), det vill säga möjligheten att utveckla nya hus och ny användning av befintliga hus inom redan befintlig gatustruktur.
 • Strukturell förnyelse (orange), det vill säga nya hus och nya gator kan komma att bli aktuella i och genom befintlig struktur.
 • Omvandlingsområden (rödrosa) dvs hela områden omvandlas till tät stad, områden som idag är verksamhetsområden eller mer eller mindre obebyggda.

Detta innebär att projekt inom ovanstående färgfält kommer bedömas utifrån huruvida de bidrar till dessa inriktningar.

Se vidare sidan 13 – 15 i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad för bättre förståelse.

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad rymmer tre huvuddelar som berör bygglovshanteringen:

De tio stadsbyggnadsprinciperna som presenteras i programmet hanteras huvudsakligen i detaljplan men som sades ovan, vid de tillfällen då gällande plan är gammal kan de bli relevanta även för bygglov.   Se sid 31 i Arkitekturprogrammet för fördjupad läsning.

Stadsbyggnadsprinciper:

 • Byggnader placeras i gatuliv.
 • Entréer vänds mot gatan.
 • Gårdar utformas för socialt liv.
 • Lokaler för verksamhet i bottenvåningarna.
 • Husens höjd i relation till gatans bredd.
 • Särskilt viktiga byggnader kan placeras fristående.
 • Torg, parker vegetation och vatten får variation och hållbarhet.
 • Flera fastigheter/arkitektinsatser inom varje kvarter.
 • Gatans linjedragning med hänsyn till upplevelsen.
 • Platsens historia är en resurs.

De tre strategierna som är bärande i Arkitekturprogrammet innebär att bygglovsansökan ska beskriva hur projektet bidrar till ”mer och bättre innerstad”. Den bakomliggande idén kring strategierna är att höja medvetenheten kring form och funktion i tidigt skede.  

Tre strategier:

 • Varje projekt ska bidra till den omgivande staden.
 • Varje projekt ska samspela med sin närmaste omgivning.
 • Varje projekt ska ha en arkitektonisk idé.

Varje projekt ska således beskrivas utifrån:

Hur det bidrar till den omgivande staden. Bygglovshandlingen ska innehålla en kort text om detta. Det kan handla om att projektet har en bottenvåning med verksamheter som hela eller delar av staden har glädje av, det kan handla om att ett vackert träd planteras på kvartersmark till gagn för hela gatan, att en bänk och en skulptur förgyller stadsrummet eller att projektet visar en medveten formgivning med stora fönster som sprider ljus, aktivitet och trygghet ut på gatan eller något annat som kommer.

Hur det samspelar med sin närmaste omgivning. Bygglovet ska innehålla en ritning som beskriver hur den aktuella byggnaden samspelar med sin omgivning. Det vill säga ritningen ska presentera aktuell fasad tillsammans med omgivande fasader i en längdelevation. En enkel tvärsektion genom det nya projektet och gatan samt eventuell byggnad mitt emot ska också presenteras. Skalan kan anpassas till A4 eller A3 men detaljeringsgraden ska motsvara skala 1:100.

Exempel på elevation där topografi och befintliga byggnader visas sida vid sida med det föreslagna nya projektet. Brunnberg och Forshed.

Projektets arkitektoniska idé ska beskrivas. I bygglovet ska det finnas en kort beskrivning av projektets arkitektoniska idé. Vad ska känneteckna projektet när det står klart? Ett fönster som avviker från övriga i form och placering för att fånga intresset? En idé om ett nytt sätt att hantera ett välkänt fasadmaterial? En utformning av sockeln som ger huset ett spännande uttryck? En idé om trapphusens utformning som bidrar till möten? Det behöver inte vara storslaget och fördyrande, det centrala är att ge utrymme för idéer som bryter mot slentrian och gammal vana och ger Linköping en intressant och berörande arkitektur att njuta av och vara stolta över.

Arkitekturens tre grundläggande egenskaper

I arkitekturprogrammet förs också en diskussion om vad som kännetecknar arkitektonisk kvalitet. För att bättre förstå hur bygglovet bedöms läs gärna sidorna 39 till 43 i programmet.

Arkitektur är samtidigt:

 • Berörande
 • Robust
 • Användbar

Senast uppdaterad den 9 december 2019