Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Självservice bygglov

Här hittar du de tjänster som behövs för att söka bygglov eller göra en anmälan om byggåtgärd.

Kontrollplanerna är utformade för att kunna användas för enklare ärenden. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan alltså behövas fler eller färre kontrollpunkter än som anges i exemplen. OBS! Förslag till kontrollplan ska lämnas in utan underskrift.

Följande kolumner ska vara ifyllda innan förslaget på kontrollplan lämnas in.

Kontrollen avser

  • Vilka relevanta kontrollpunkter är aktuella för detta projekt? Beroende på just ditt projekt kan det behövas ytterligare eller färre kontrollpunkter än de som finns i exemplet.
  • Viktigt att tänka på är att kontrollplanen behöver anpassas med entreprenörernas egenkontroller så att det stämmer överens med kontrollpunkterna i kontrollplanen.

Kontrollant

  • Vem ska utföra kontrollen? De personer som ska utföra kontrollen ska vara namngivna på försättsbladet i kontrollplanen. I kolumnen ”kontrollant” anges förkortningen för den roll som personen har i projektet, exempelvis förkortas byggherre BH.

Kontrollmetod

  • Hur ska kontrollen utföras? Kontrollerna kan göras på olika sätt, det kan till exempel vara visuellt, mätning, fotodokumentation och provtryckning.

Kontroll mot underlag

  • Vilket/Vilka underlag har du för kontrollen? Det kan t ex vara en handling såsom en ritning, monteringsanvisning, tekniskt beskrivning, sakkunnig intyg etc. Den handling som du hänvisar till ska finnas, då den utgör ett ”facit” för om kontrollen ska bedömas som godkänd eller inte. Det kan även vara en norm eller föreskrift som används som underlag för kontrollen, normalt anges föreskrifter från Boverkets Byggregler (BBR).

Under projektets gång ifylls dessa kolumner.

Signatur och datum

  • Den kontrollant som utför kontrollen ska signera samt ange det datum som kontrollen utfördes.

Kommentar

  • Behöver du kommentera kontrollen, så gör du det i detta fält.

Vid projektets slut ska denna ruta fyllas i.

Underskrift

  • När åtgärden är färdigställd ska kontrollplanen vara underskriven samt inlämnas till Byggavdelningen.

 

Senast uppdaterad den 23 februari 2021