Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Steg för steg för dig som vill bygga hus

Längtar du efter lugn och ro, att vara nära djur och natur och bo på landet? Vi har pekat ut ett rad lantliga områden och platser där det är möjligt att bygga nytt. Men det gäller att visa hänsyn och följa lagar och regler. Här guidar vi dig – steg för steg – på vägen mot ditt nya hem på landet.

Innan du bestämmer dig …

Var vill du bo?

Landsbygden erbjuder en härlig och avkopplande miljö. Samtidigt är det viktigt att vardagen fungerar, med pendling till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Ta en ordentlig titt i översiktsplanen, läs på om orterna och kolla upp avstånd, kommunikationer och service.

Finns det en färdig tomt?

De flesta tomter på landet ägs privat. Vem äger marken du är intresserad av? Om du har bankID kan du söka tjänsten via den den statliga myndigheten Lantmäteriet, annars går det bra att ställa frågan via Kontakt Linköping. Marken brukar uttryckas som “fastigheten”. 

Finns det en avstyckad tomt eller måste den styckas av? Om en tomt ska styckas av så behöver ett förhandsbesked sökas hos Byggavdelningen. Du som köpare kan söka ett förhandsbesked, eller så gör fastighetsägaren det. Stäm av med den som äger marken så att ni inte båda söker förhandsbesked. Får ni ett godkänt förhandsbesked så kan ni gå vidare med lantmäteriförrättning. Först när detta är klart är tomten redo att säljas.

Passar tomten för det du vill bygga?

Vilket slags hus har du tänkt dig? Hur stort? Det du bygger ska anpassas till tomten och omgivningarna, inte tvärtom. 

Strandskyddsdispens

Om tomten ligger inom strandskyddat område så är det bättre att söka dispens först och därefter förhandsbesked eller bygglov. Det är fastighetsägaren som ansöker om avstyckning.

Har du koll på omgivningen?

 • Finns det detaljplaner, områdesbestämmelser, natur-/kulturvärden eller strandskydd att ta hänsyn till?
 • Finns det något som stör? Buller, lukt, kraftledningar, grannar, djur …
 • Planeras det för mer bebyggelse eller annat i närområdet?

Finns det vatten och avlopp?

Många småorter har kommunalt vatten och avlopp så det kan finnas möjlighet att ansluta till det. Annars måste du anlägga en egen avloppsanläggning och borra egen brunn för dricksvattnet. Kolla upp förutsättningarna – och kostnaderna.

När du har hittat rätt …

 • När du har bockat av ovanstående och hittat din plats på landet är det dags att påbörja projektet! Du har säkert en tydlig tanke kring vad du vill bygga, men vi vill ändå ge några tips:
 • Planera tomten i god tid. Vilka funktioner vill du ha förutom bostadshus och uthus? Infart/utfart, parkering, gångvägar, altaner och uteplatser, pool, planteringar, gräsytor etcetera?
 • Ibland är flera hus bättre än ett enda stort. Det skapar rumsbildning, skyddar för vind och ger fina lägen för uteplatser. På så sätt hanteras också nivåskillnader på ett naturligt sätt.
 • Tänk på hur byggnaderna placeras i förhållande till väderstreck, sol och skugga, utblickar och insyn.
 • Fundera redan nu på uppvärmning – solfångare, bergvärme, pellets, ved, markvärme eller vattenvärme? Välj ett hållbart och energisnålt alternativ!

Hur ska byggnaden utformas?

Byggnadens utseende är avgörande för hur den smälter in i omgivningen. Med rätt utformning – storlek, antal våningar, fasad, tak och färgsättning – kan även en ny byggnad passa in i en naturmiljö eller befintlig by. Var noga med materialvalen, var generös med fönster och se till att taket harmonierar med huset. Är du osäker på utformning och/eller färgval? Kontakta Bygglovsenheten i god tid så kan bygglovshandläggare, arkitekt eller antikvarie ge tips och råd.

Sök bygglov

Du behöver alltid bygglov för att bygga nytt:

 • bostadshus
 • fritidshus
 • garage eller carport
 • uthus/gästhus/komplementbyggnad 
 • mur eller ett plank 

En bygglovsansökan ska vara skriftlig och innehålla alla uppgifter som bygg- och miljönämnden behöver för att kunna fatta ett beslut – ritningar, situationsplan, material- och färgval med mera.

När du bygger

Tänk på markförhållandena på din tomt. Finns det berg i dagen, rasrisk, översvämningsrisk? Borrning för vatten och bergvärme eller sprängning kan även påverka grannars hus och anläggningar. I vissa fall kan en geoteknisk undersökning behövas. Tänk särskilt på att naturens villkor råder på landet. Att spara vegetationen och vara rädd om tomten skapar samhörighet mellan hus och landskap. Undvik stora ingrepp med schakt och fyllning och var försiktig med tunga maskiner som påverkar marken och möjligheten att odla.

Egen verksamhet på tomten

Planerar du att ha driva egen verksamhet? Kommer du att behöva in-/utfarter, skyltning, besöksparkering, transporter? Vilka förutsättningar som finns för etablering varierar beroende på var och hur du vill bygga! Sök förhandsbesked/bygglov hos Bygglovsenheten för bedömning av platsens lämplighet.

Senast uppdaterad den 25 oktober 2021