Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsjuridiska tjänster

Av oss kan du få hjälp med olika typer av uppdrag som har anknytning till fastigheter. Dessa uppdrag kan i första hand utföras i anslutning till en lantmäteriförrättning men i vissa fall också som fristående åtgärder.

Gränsutvisning

En gränsutvisning är en tillfällig markering av en befintlig fastighetsgräns. Denna markering är inte juridiskt bindande. För att skapa en juridiskt bindande markering krävs en lantmäteriförrättning. En gränsutvisning kan vara till din hjälp när du vill förtydliga var gränsen går då du till exempel ska bygga en ny byggnad eller sätta upp nytt staket. Om det råder oenighet om var gränsen går krävs det en fastighetsbestämning (se information om lantmäteriförrättning).

Fastighetsutredning

Du kan få hjälp med att utreda vilka rättsförhållanden som gäller för en eller flera fastigheter. Det kan till exempel gälla att ta reda på vilka olika rättigheter som berör en fastighet, vem eller vilka som har rätt att fiska i en sjö eller vilka fastigheter som är delägare i ett markområde som tillhör flera fastigheter gemensamt (samfällighet).

Värdeintyg och lagfartsansökan

När taxeringsvärde saknas på en nybildad fastighet och du ska söka lagfart, kan vi hjälpa dig att upprätta ett så kallat värdeintyg. Detta behövs för att Lantmäteriet ska kunna försäkra sig om att rätt stämpelskatt tas ut för din lagfart. Ansöker om lagfart gör du hos fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.

Bildande av samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildas för att ordna förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. Föreningen bildas på ett sammanträde som leds av lantmäterimyndigheten där de fastighetsägare som har del i gemensamhetsanläggningen antar stadgar och utser en styrelse för föreningen.

Senast uppdaterad den 28 augusti 2020