Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kartprodukter

Kommunlantmäterienheten erbjuder ett antal kartprodukter som är framtagna för olika användningsområden.

Priset för kartutdraget är beroende av områdets storlek och leveransformat. Vänd dig till Kontakt Linköping för mer information om priser/avgifter.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Adresskarta

Adresskartan över kommunens tätorter visar gator, byggnader, gatunamn och adressnummer. Den används av många enheter inom kommunen som översiktskarta över tätorterna. Utanför den kommunala verksamheten används denna kartra av bland annat mäklare, försäljare med flera.

Innehåll

Gatunamn och adressnummer. Adressuppgifterna kan kombineras med bakgrundsinformation såsom byggnader, fastigheter, vägar med mera.

Omfattning Adresskartan är heltäckande för hela Linköpings kommun.
Aktualitet Uppdateras i samband med registrering i adressregistret och senaste uppdatering från registerkarta (fastighetsindelning) och primärkarta.
Ursprung En sammanställning av registerkarta (fastighetsindelning) och primärkarta.
Skalområden 1:4000
Levereras Digitalt format:  pdf, jpeg och tiff  Utritning: papper

Grundkarta

Grundkartan ligger till grund för upprättande och redovisning av detaljplan. Beskriver gällande förutsättningar beträffande mark, fastigheter, byggnader, anläggningar med mera.

Innehåll Registerkartans redovisning av fastigheter samt primärkartans kartdetaljer till exempel byggnader, höjdkurvor, vägar med mera.
Omfattning Registerkartan är heltäckande för hela Linköping. Primärkartan omfattar 35% av kommunens landområde.
Aktualitet Gällande redovisning av registerkartan och primärkartan.
Ursprung En sammanställning av registerkartan och primärkartan.
Skalområden 1:400 - 1:2000
Levereras  Digitalt format: dwg, pdf Utritning: papper, film

Historiska kartor 

Kommunen har ett flertal historiska kartor och framför allt är dessa i form av gamla stadsplaner. I dagsläget finns inte dessa i digitalt format utan enbart i kommunlantmäteriets arkiv.

Om du har intresse av dessa kartor så kontakta oss gärna och kom på besök.

Nybyggnadskarta 

Kommunlantmäterienheten upprättar efter beställning nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan innehåller information om fastighetsgränser, rättigheter, planbestämmelser, bebyggelse och topografi, förbindelsepunkter för vatten och avlopp, fjärrvärme och el samt höjdavvägda punkter.

Till nybyggnadskartan hör en beskrivning. Den innehåller information om de objekt som framgår av kartan, kontaktpersoner beträffande ledningar med mera.

Primärkarta 

Primärkartan är kommunens mest detaljrika karta med hög noggrannhet. Den används som underlag vid detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet och är även utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera.

Innehåll   Kartdetaljer med hög noggrannhet till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera.
Omfattning 35 % av kommunens landområde i huvudsak över tätbebyggda områden.
Aktualitet Nya byggnader läggs in genom inmätning samt fotogrammetisk ajourhållning av samtliga detaljer med 1-3 års intervall.
Ursprung   Detaljmätning och fotogrammetiskt framställd från flygbilder.
Noggrannhet  På väldefinerade detaljer i plan cirka 6cm och i höjd cirka 7cm.
Skalområden    1:400 - 1:1000
Levereras Digitalt format: dwg, dxf Utritning: papper, film

Registerkarta

Registerkartan är en kommuntäckande karta som redovisar fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckning samt rättigheter. Kombineras ofta med primärkartan för en komplett lägesbild. I Fastighetsregistrets allmänna del ingår även den digitala registerkartan. I denna redovisas fastighetsindelningen inklusive den administrativa indelningen, officialrättigheter och gemensamhetsanläggningar.

Innehåll Fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckning, rättigheter.
Omfattning Hela Linköpings kommun
Aktualitet Uppdateras fortlöpande vid förändringar i fastighetsindelningen.
Ursprung Beräkning och inmätning av gränser, digitaliseríng av analog registerkarta.
Pris Priset för kartutdraget är beroende av områdets storlek och leveransformat.

Turistkarta 

Kommunens turistkarta är lämplig för att redovisa turistinformation och som underlag för trycksaker och webbprodukter.

Innehåll Kartdatabasen innehåller offentliga byggnader, gatunamn, adressnummer, bostadsområden, grönområden, sjöar och vattendrag, industrimark, järnvägslinjer med mera.
Omfattning Geografiskt täcker kartan tätorten Linköping samt större orter i kommunen.
Aktualitet Uppdatering sker periodvis och på uppdrag.
Ursprung En sammanställning (urval) av olika kartdatabaser.
Skalområden >1:15 000
Levereras Digitalt format: eps, pdf, jpeg och tiff. Utritning: papper, tryckt karta som finns att köpa i bokhandeln och hos oss.

Turistkartan som PDF

PDF-kartorna är framtagan för utskrift i A3-format och får användas fritt inom turism, planering, i trycksaker eller på webben. Den får dock inte användas komersiellt och copyright (© Geodataenheten, Linköpings kommun) ska alltid anges.

Kartskala: 1:13 000 i A3-format
Aktualitet: Uppdatering sker kontinuerligt
Omfattning: Linköpings tätort
Format: Digitalt som pdf i 12 delar

 

Senast uppdaterad den 16 september 2021