Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriförrättning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Fastighetsindelningen, och alla frågor som har ett samband med denna, sköts av Linköpings kommuns egna lantmäterimyndighet.

En lantmäteriförrättning är metoden vi använder för att hjälpa dig när en fastighet behöver förändras på något sätt.

Det kan vara att vi nybildar och ombildar fastigheter. Vi säkerställer också tillgången till annans mark. Detta kan vi göra genom att bilda olika rättigheter, till exempel är det vanligt att få en rättighet att nyttja väg eller dra ledning för vatten och avlopp över någon annans mark. Vi inrättar också gemensamhetsanläggningar (till exempel för vägar och ledningar) som är en anläggning gemensam för flera fastigheter.

Följande åtgärder kan vi hjälpa dig med i form av en lantmäteriförrättning:

 • Avstyckning
 • Fastighetsreglering (som marköverföring eller hantering av en rättighet )
 • Fastighetsbestämning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Ledningsförrättning
 • Anläggningsförrättning
 • Särskild gränsutmärkning

Hur ansöker jag om lantmäteriförrättning?

Du kan ansöka om lantmäteriförrättning via e-tjänst eller blankett.

När du gör din ansökan via e-tjänsten, loggar du in med din e-legitimation (till exempel BankID eller Mobilt BankID). När den digitala ansökan är komplett ifylld skickas den till kommunala lantmäterimyndigheten i Linköping.

Hur går en förrättning till?

När du tar kontakt med kommunlantmäterenheten så får du hjälp med hur ditt ärende kan lösas på bästa sätt och vilka handlingar du behöver upprätta och kontakter du behöver ta. En lantmäteriförrättning är en process som omfattar fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder.

 1. Ansökan
  Lantmäteriförrättningen påbörjas formellt genom att en fastighetsägare eller annan berörd person skriftligen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten. Lantmätaren samtalar med sökanden om ärendets innehåll och omfattning, pris och leveranstid.
 2. Lantmätaren utreder, samråder och mätning görs
  Sökandens behörighet och lagfarter kontrolleras, fastighetens omfattning, servitut och andra rättigheter och samfälligheter som kan beröra området utreds. Gällande planer och övriga markreglerande bestämmelser kontrolleras. Finns det inteckningar som berör området måste dessa hanteras. Samråd med byggnadsnämnd, länsstyrelse och andra myndigheter sker i samband med att lantmätaren bedömer om åtgärden kan genomföras. Området kan behöva besiktas, mätas in och nya gränser markeras. Allt detta görs för att inget okänt ska ställa till problem i framtiden.
 3. Lantmätaren beslutar
  Lantmätaren beslutar om fastighetsindelningen. Besluten som tas, har under processens gång förankrats i samhället och med alla berörda. Besluten dokumenteras på karta och i skrivna handlingar och skickas ut till berörda parter.
 4. Fyra veckor
  Innan förrättningen vinner laga kraft ska det löpa en tid om fyra veckor. Under den tiden har den som är missnöjd med förrättningsbesluten möjlighet att överklaga, det är en del i den demokratiska processen. Överklagandet görs hos Mark- och miljödomstolen.
 5. Förrättningen blir klar och den vinner laga kraft
  När förrättningen har vunnit laga kraft registreras den i Fastighetsregistret. Den fullständiga dokumentationen med protokoll, karta och beskrivning levereras till berörda parter. Dokumentationen av förrättningen arkiveras också i Lantmäteriets arkiv.

Avgifter

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas bland annat av typen av förrättning och antalet berörda fastigheter.

Överklagande

Om du är missnöjd med ett beslut som fattas i en lantmäteriförrättning kan du överklaga skriftligen hos Mark- och miljödomstolen. Överklagandeskriften skickas till lantmäterimyndigheten och det ska ske inom fyra veckor från den dagen förrättningen avslutades eller inställdes.

Senast uppdaterad den 16 september 2021