Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Asbest

Asbestdamm är farligt och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Vid hantering och bearbetning av material som innehåller asbest ska skyddsåtgärder vidtas.

När asbesthaltigt byggmaterial rivs kan asbestdamm spridas vilket medför risk för allvarliga lungsjukdomar. Asbest är ett långfibrigt mineral som är hälsofarligt vid inandning. Även ett litet antal asbestfibrer kan fästa i lungorna och leda till permanenta skador. Installation av asbest förbjöds totalt 1982.

Var finns asbest?

Det är viktigt att känna till om ett material som ska rivas innehåller asbest. Provtagning är oftast nödvändigt för att få ett säkert svar. Exempel på användningsområden:

  • Som brandskydd i ventilationsanläggningar och soprum.
  • Som värmeisolering i rör och värmepannor.
  • Som råvara vid tillverkning av eternit.
  • I underskikt till plastmattor, så kallat ”svartlim”.
  • I fix och fogmassa.

Försiktighetsmått vid hantering av asbest

Den som anlitas för att utföra rivning av asbestkonstruktioner ska:

  • Ha Arbetsmiljöverkets tillstånd för yrkesmässigt arbete med asbest.
  • Vara utbildad för ändamålet.
  • Vara äldre än 18 år.

Privatpersoner bör inte hantera asbest utan att väl känna till materialets hälsorisker. För den som ändå måste hantera asbesthaltigt material rekommenderas att det sker under vattenbegjutning med mjuk vattenstråle och att avfallet förpackas omgående. Utomhusarbete vid fuktig väderlek är att föredra för minskad dammspridning. Heltäckande overall och andningsskydd bör användas. Skyddskläder kasseras efter användning.

Bortforsling av asbestavfall

Avfallet förvaras och transporteras tätt inneslutet, exempelvis i säck eller container. Emballaget ska märkas med ”Asbest”. Asbest betecknas som farligt avfall och får inte blandas med annat avfall. Om större mängder ska lämnas bör avfallsanläggningen kontaktas i förväg.

I Linköping lämnas asbesthaltigt avfall till Gärstad avfallsanläggning. Mer information om inlämnande av asbestavfall finns på Tekniska verkens hemsida.

Mer information om risker med asbest finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Senast uppdaterad den 2 oktober 2018