Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sanering vid Bestorps båthamn

Under februari till oktober 2019 genomfördes en omfattande sanering av mark och sediment vid båthamnen i Bestorp, före detta sågverksområdet.

Bestorp

 

Nyheter - Bestorp

Drönarbild över saneringsområdet 2019-11-28.

Vad ska hända?

Före detta sågverket i Bestorp var verksamt under åren 1903-1958. Impregnering av virke har gjort att området blev förorenat med dioxiner. Linköpings kommun fick statsbidrag på cirka 42 miljoner kronor för att under 2019 sanera det förorenade området, vilket innebär att kommunen utförde bortgrävning och omhändertagande av förorenad jord och sediment.

Undersökningar har visat att såghuset, som använts som båthus under de senaste åren, var förorenat. Inför saneringen behövde båthuset därför rivas.

När gör vi detta?

Arbetet påbörjades i mitten av februari och var klart i oktober 2019.

Kommunens projektledare

Miljöskyddsinspektör Malin Johansson som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Historik

Sågverksamheten startade 1903 och bedrevs fram till 1958. Såghuset och tillhörande maskinhus byggdes 1903. I samband med att nytt såg- och maskinhus byggdes 1940 revs de gamla byggnaderna. Cirka 1942 byggdes en tjärfabrik på sågverksområdet. Tjärfabriken var i drift under sex till sju år och producerade tjära, terpentin och träkol. Pipeline transporterade tjäran från cisterner och vidare till tankvagnar. Ett antal kolmilor har även funnits på området mellan sågen och tjärfabriken samt mellan tjärfabriken och ner mot sjön. Brädgården sträckte sig ungefär från det område där det idag är bostadshus och norrut där nuvarande servicehus är lokaliserat. Fram till 1945 kom timret sjövägen därefter levererades det via järnvägen eller med timmerbil. Från mitten av 1940-talet fram till dess att sågverket lades ned sprejades virket med klorfenolpreparat för blånadsskydd. Sprinklersystemet var placerat i såghuset (i den byggnad som idag används av den lokala båtklubben).  Behandlat virke passerade ut genom en liten lucka på husets norra kortända. Utanför såghuset gick virket på ett transportband. Vagnar transporterade sedan virket upp till brädgården, se karta nedan.

Sedan 2007 har flera undersökningar genomförts och resultaten visar att området där impregnering har utförts samt angränsande områden är förorenat med i huvudsak dioxin. Dioxinförekomsterna bedöms utgöra stora hälsorisker för människor som vistas på sågverksområdet och i det tidigare såghuset, nuvarande båthuset. Uppmätta dioxinhalter innebär även miljörisker för exempelvis marklevande organismer. Mängden dioxiner på sågverksområdet beräknas till cirka 66 gram.

Undersökningar på byggnadsmaterial i det före detta såghuset visar på dioxinförekomst. De högsta halterna finns i den norra delen av byggnaden, där besprutning av trä utförts. Byggnadsmaterial i övriga delar av huset är också förorenat, men i mindre omfattning.

Flygfoto på sågverket från 1957 med utbredning av de olika verksamheterna. ©Lantmäteriet.

Senast uppdaterad den 28 maj 2021