Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om kommande sanering vid Bestorps sågverk.

När startar saneringen?

Saneringen startade i mitten av februari 2019.

Vem genomför saneringen?

Svevia har fått i uppdrag att genomföra saneringsentreprenaden.

Varför har det tagit så lång tid?

Naturvårdsverket avgör vilka projekt som ska beviljas statsbidrag. Bedömningen utgår från projekt över hela landet och vilka risker som är kopplade till respektive projekt. Ju högre risk det förorenade området utgör, desto större chans till statsbidrag.

Vad har gjorts hittills?

För att förbereda inför saneringen har båthuset rivits och en tillfällig körväg anlagts.

Trafikverket har även byggt en temporär övergång över järnvägen på den tillfälliga körvägen där alla lastbilar med förorenade massor från området och rena massor till området ska köra.

Hur kommer Bestorps Båtklubb att påverkas?

Kommunen har regelbundna träffar med styrelsen för Bestorps båtklubb för att försöka hitta så bra lösningar som möjligt för efterbehandlingsåtgärden. Båtklubbens styrelse informerar sina medlemmar löpande.

Hur mycket kommer saneringen att kosta?

Kommunen har blivit beviljade bidrag på 42 miljoner kronor.

Var kommer saneringen att ske?

Saneringen sker på före detta såghusområdet och i ett område norr om Sågvägen. Åtgärder planeras även för strandnära sediment, det vill säga botten i ett område ungefär så stort som bryggorna täcker idag.

Varför saneras inte hela området?

Den största dioxinföroreningen finns inom såghusområdet och strax norr om Sågvägen. Genom att sanera det området tas större delen av föroreningen bort. På övriga delar har en bedömning gjorts att halterna är så låga att de inte utgör någon risk.

Vad är dioxin?

Dioxiner är ett samlingsnamn för en stor grupp av ämnen med liknande egenskaper. De har aldrig tillverkats kommersiellt, utan bildas som föroreningar vid tillverkning och användning av kemiska produkter som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning. I Bestorp härstammar föroreningen från impregnering av trä med preparat som innehållit dioxiner.

Dioxiner ingår bland de långlivade organiska föroreningarna med allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper som det finns särskilda EU-bestämmelser om inom POP-förordningen (POP= persistent organic pollutant).

Hälsoeffekter?

Exponering kan leda till reproduktions-, beteende- och hormonstörningar, försämrat immunförsvar med mera.

Hur får man det i sig?

Människor får främst i sig dioxiner via livsmedel, såsom fisk, kött, mjölk och ägg. Dioxin är partikelbundet och binder hårt till jord. Genom intag av dioxinförorenad jord och inandning av förorenat damm på sågverksområdet kan exponering ske. Kommunen har sedan tidigare vidtagit tillfälliga åtgärder för att minska risken för exponering av dioxin. Marken i och utanför det gamla såghuset har fyllts upp med rena massor, fotbollsmålen på gräsplanen har tagits bort för att inte locka till onödig exponering, gräset har klippts högre och skyltar med rekommendationer har satts upp.

Senast uppdaterad den 14 november 2019