Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mätning av luftkvalitet

Linköping kommun mäter luftföroreningar som en del av kommunens kontrollansvar för utomhusluft.

 

Regeringen har fastställt gränsvärden, så kallade miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft för att skydda människors hälsa och miljön. Gränsvärden som miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en oacceptabel nivå av luftföroreningar. Kommunen har ansvar att kontrollera halten av luftföroreningar mot gränsvärdena och vidta åtgärder om luften överskrider gränsvärdena.

Eftersom trafiken är den största källan till luftföroreningar i Linköpings kommun placeras mätstationen intill en hårt trafikerad gata för att mätningarna ska genomföras där luftföroreningshalten är som högst. Kommunens mätstation är just nu placerad på Hamngatan.

Mätning av partiklar

Partiklar, PM10 är ett mått på de partiklar som är inandningsbara, det vill säga har en diameter mindre än 10 mikrometer.

Mätningar av partiklar, PM10 har utförs på Hamngatan sedan 2010. Sedan november 2020 mäter kommunen även ännu mindre partiklar som kallas PM2,5 och PM1.

Ta del av mätresultaten i realtid

Mätning av kvävedioxid

Sedan november 2020 mäter kommunen kvävedioxidhalten på Hamngatan.

Ta del av mätresultatet i realtid

Ladda hem mätdata

På SMHIs hemsida kan du ladda hem kvalitetsgranskad mätdata från tidigare år:

På SLBs hemsida kan du ta del av data som ännu inte är kvalitetsgranskad. Här kan du se en längre period i diagram eller ladda hem data. Den blå linjen är mätdata från Hamngatan och den svarta linjen är mätdata från Norrköpings bakgrundsstation (den används som referenspunkt och den mätningen har ingen utsläppskälla nära mätstationen).

Senast uppdaterad den 19 februari 2021