Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör vi för att förbättra luften?

Vi arbetar aktivt med att förbättra kvalitén på luften i Linköping!

Här följer några exempel på vad vi arbetar med:

  • Hållbar trafikplanering: exempelvis förbättrar kollektivtrafiken, underlättar för cyklister och gående och skapar pendlarparkeringar i utkanten av staden.
  • Rengör centrala gator upprepade gånger under våren för att minska partikelhalten
  • Använder dammbindningsmedel för att minska partikelhalterna när de är som högst
  • Att planarbetet anpassas för att inte det lagstiftade gränsvärdet för luft ska överskridas

Åtgärdsprogram och handlingsplan

Kvävedioxid, NO2

På uppdrag av Linköpings kommun har SMHI gjort luftkvalitetutredningar som visar risk för överskridande av gränsvärden, de så kallade miljökvalitetsnormerna, för kvävedioxid.

Kommunen har därför antagit ett Åtgärdsprogram för kvävedioxid.

Partiklar PM10

Kommunen har tagit fram en handlingsplan för att minska halten partiklar i utomhusluften. Handlingsplanen innehåller åtgärder för hur kommunen ska arbeta mot en bättre luftkvalitet.

År 2020 avslutade kommunfullmäktige Linköpings kommuns åtgärdsprogram för partiklar, PM10 (2014-2020). En luftutredning från SMHI 2019 visade då att det lagstiftade gränsvärdet inte riskerade att överskridas inom en överskådlig framtid. Kommunen upprättade då en Handlingsplan för partiklar eftersom partiklar kan ha negativa hälsoeffekter även under gränsvärdena som anger när Åtgärdsprogram ska upprättas.

Uppföljningsrapport - åtgärdsprogram för partiklar PM10 2014-2020

 

Senast uppdaterad den 15 april 2021