Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stångån Kinda kanal - fiskväg och fiskränna

Omvandlingen av Nykvarnsholmen med fiskväg, samt fiskrännan i Tannefors är en av de allra största naturvårdssatsningarna i Linköping någonsin. Nykvarnsholmen är också del av en kommande stadspark när staden växer över ån - en ny attraktiv mötesplats i staden och en del av utvecklingen av Stångån Kinda kanal.

Fiskväg på Nykvarnsholmen.

Fiskvägen på Nykvarnsholmen är formad som en naturlig bäck. Foto: Göran Billeson

Nykvarnsholmen är en plats som berättar mycket om Linköpings historia genom slaget vid Stångebro 1598 och vattnets betydelse för stadens framväxt med hamn, kanal och vattenkraftverk. Platsen speglar Linköpings utveckling från 1700-talet till en modern stad där Stångån och Kinda kanal är viktiga för stadens framväxt och utveckling.

Nykvarnsholmen – en del av vår framtida stadspark

Nykvarnsholmen är inte bara en av de allra största naturvårdssatsningarna i Linköping någonsin, utan också del av en kommande stadspark när staden växer över ån. Vi har skapat en fiskväg utan att förvanska det befintliga landskapet. Den känsliga miljön omkring Stångån med sina stora vattenspeglar med uthängande skuggande träd, kajerna och de storskaliga parkrummen har varit viktig att behålla och komplettera.

Kunskapen om vad platsen betytt för Linköpings tidiga historia syns delvis genom en fysisk modell som beskriver landskapets utseende i slutet av 1700-talet. Den gamla vägen och bron gestaltas genom en utsiktsbrygga, en gradäng och en vägsträckning genom anläggningen.

För att berätta om det biologiska livet i vattnet finns även konst i parken. Stora naturtroget utformade skulpturer av de musslor som finns i Stångån fungerar som lekskulpturer och är även ett pedagogiskt inslag i miljön. Ett staket pryds av modeller av de fiskar som lever i Stångån.

 

Fiskarna hittar fram till fiskrännan vid Tannefors slussar. Foto Göran Billeson

Fiskvägen är byggd som en naturlig bäck

För att gynna den biologiska mångfalden och skapa fria vandringsvägar från Roxen upp till Tannefors för vattenlevande arter, bland annat för den ovanliga arten asp, har Linköpings kommun i samarbete med Tekniska verken, byggt en fiskväg på Nykvarnsholmen och en fiskränna i Tannefors slussar. Vi är tidiga med att bygga en fungerande fiskväg och under de kommande åren kommer många fler att skapas i Sverige.

Vår fiskväg går hand i hand med hand i hand med intentionerna i den nationella planen och är även en del i förverkligande av EU:s vattendirektiv i vår strävan efter god ekologisk status. Tack vare fiskvägen kan för första gången aspen och andra vattenlevande djur ta sig förbi vandringshindret som dammen varit i 150 år.

Själva formen på fiskvägen liknar en naturlig bäck med en variation i släntlutningar och vegetation.

Omvandlingen i området var klar i november 2019 och innebär också att kajen har renoverats, att belysningen är ny och att Linköping wi-fi, som är fri för alla, är utbyggd. Befintliga broar är renoverade och nya har byggts, ihopkopplade med nya gång- och cykelvägar.

Tanken är att Nykvarnsholmen, och för den delen hela Stångåstråket, ska vara en vacker, trygg och tillgänglig plats att söka sig till och vistas på – för både folk, djur och natur.

Östergötlands arkitekturpris 2020

Nykvarnsholmen vann Östergötlands arkitekturpris 2020. I motiveringen står det:

"Nykvarnsholmen är ett positivt bidrag i Linköpings stadsmiljö med  fokus på behov och värden för både människor och natur. På platsen möts natur, historia, pedagogik, teknik och estetik. Tekniska förutsättningar har vävts samman med värden för vistelse och ekologi till en helhet som respekterar och ansluter väl till sitt sammanhang. Platsen ger värden under hela året och för många målgrupper, samt bjuder på en spänning i vattnets olika uttryck och funktioner. 

Projektet ger inte bara värden på platsen utan även i ett större sammanhang, genom att vara en del av stadens planerade stadspark, skapa förutsättningar för ett mer levande vattendrag samt öka allmänhetens kunskap om biologi och historia. Projektet har gett mer än bara en plats och är en del i arbetet mot mer långsiktigt hållbara samhällen."

Informationstavlor på plats

Längs Stångån finns en rad informationstavlor där du kan läsa mer om natur- och kulturhistoriska värden:

Senast uppdaterad den 5 mars 2021