Egen dricksvattenbrunn

Du som har egen brunn ansvarar själv för kontrollen av ditt vatten. Därför bör du ta vattenprov regelbundet och vid problem med vattenkvalitén ta kontakt med en konsult för rådgivning.

Hyr du en bostad med egen brunn ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren vid eventuella frågor om vattenkvalitén. Om du och fastighetsägaren inte är överens kan du kontakta miljökontoret.

Skötsel och provtagning

Det är viktigt att ta prov på ditt vatten regelbundet, men du behöver även kontrollera att brunnen är tät och skyddad från föroreningar som avlopp, skadedjur, gödsel och kemikalier.

För att ta prov kontaktar du ett laboratorium som analyserar dricksvatten där du kan få råd och information om vad som bör analyseras och hur det ska gå till. Normalt behöver man analysera mikrobiologiska, kemiska samt några olika fysikaliska parametrar som färg och turbiditet (grumlighet). Därutöver kan det även vara aktuellt att kontrollera vissa metaller och andra ämnen som radon och uran i vattnet.

Vi rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat laboratorium. Laboratorier som är ackrediterade hittar du på Swedacs hemsida. Synlab som finns i Linköping är ett ackrediterat laboratorium.

Vid problem med vattenkvaliteten

Vanlig orsak till dåligt vatten är otät brunn och inläckage från närliggande avlopps- eller gödselanläggning. Det finns även naturliga orsaker som orsakas av den jordart eller berggrund där brunnen är anlagd.

Om det visar sig att vattnet inte är tjänligt behöver du ta hjälp av någon kunnig konsult som kan ge råd om lämpliga åtgärder. Efter åtgärder bör nya prover tas för att se om vattnet är tjänligt.

Livsmedelsverkets hemsida

Utförlig information om orsaker till problem med vattenkvalitet och råd om hur du ska sköta och kontrollera din vattenanläggning finns på Livsmedelsverkets hemsida Egen brunn.

Rent vatten är livsviktigt för hälsan

Filmen nedan är framtagen av SGU och visar på vikten av att den som är brunnsägare provtar vattnet i den egna brunnen. Och, för den som ska borra ny brunn, hur viktigt det är att använda certifierad brunnsborrare.

Radon i vatten

Vatten från bergborrade brunnar kan innehålla radon som kan vara skadligt för din hälsa. Mer information om radon i vatten finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Verksamheter med egen brunn

Om du hyr ut till fler än två permanenthushåll eller har en livsmedelsverksamhet som använder vatten från en egen brunn, måste du anmäla detta till miljökontoret.

Du är även skyldig att följa Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Du hittar mer information om anmälan av livsmedelsverksamhetet på sidan:

Övrig information

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018