Planera din avloppsanordning

Här får du hjälp med hur du går tillväga när du planerar din avloppsanordning och upprättar ansökan. Ju mer genomarbetad ansökan är desto snabbare och enklare går det att handlägga ärendet.

Avloppsvatten kan orsaka övergödning i sjöar och vattendrag och kan sprida smittoämnen till omgivningen. Därför är avloppsanordningens utformning och placering viktig. För att få anlägga en avloppsanordning med WC krävs ett tillstånd från bygg- och miljönämnden. För att anlägga en avloppsanordning för bad- disk- och tvättvatten ska en anmälan göras.

Förutsättningar

Reningskraven som ställs på en avloppsanordning varierar beroende på vart fastigheten ligger och hur förutsättningarna ser ut. Det finns olika nivåer för miljö- och hälsoskydd: normal och hög skyddsnivå. Hög skyddsnivå kräver bättre rening och är aktuell om det finns vattendrag i närheten (större dike, bäck, sjö mm.) eller till exempel en vattentäkt.

Har det inte funnits WC på fastigheten tidigare ska kretsloppskrav uppfyllas. Det innebär att näringsämnen i avloppsvattnet fastläggs i en restprodukt som kan återföras till produktiv mark.

Vänd dig till miljökontoret om du är osäker på vilka krav som ställs på din fastighet eller för att få en preliminär bedömning av skyddsnivån.

Stäm av dina avloppsplaner med grannar som berörs, särskilt nedströms den tänkta avloppsanordningen. Grannarna kan också hjälpa till med att peka ut sina vattentäkter och anläggningar för bergvärme eller jordvärme. Berörda kan också vara markägare dit avloppsvattnet avleds. Länsstyrelsen ska kontaktas om det finns fornlämningar på tomten.

När du har fått ditt tillstånd innebär det ingen rätt att utnyttja annans mark utan medgivande från berörd fastighetsägare. Servitutsavtal eller skriftligt avtal bör upprättas när avloppsanordningen placeras utanför den egna fastighetsgränsen. Detta gäller även när avloppsvattnet ansluts till dräneringsledning eller öppet dike som tillhör annan markägare. Det är din skyldighet som ska anlägga avloppet att ha rådighet över marken.

Anlita hjälp

För utredning, utformning av förslag och för själva grävarbetet bör man anlita hjälp av en erfaren avloppsentreprenör eller konsult med erfarenhet av enskilda avlopp. Tillsammans tar ni fram ett förslag som passar förhållandena på fastigheten och detta med hänsyn till skyddsvärden som exempelvis vattentäkter.

Anläggningsarbetet ska utföras av en sakkunnig entreprenör. Sakkunnig är den som genom yrkeserfarenhet, utbildning eller på annat sätt skaffat sig tillräckliga kunskaper för att utföra det arbete som avses.

Provgrop

Markens genomsläpplighet är avgörande för vilken sorts anordning som är tänkbar och vilket skyddsavstånd som behövs till vattentäkter. Genom att gräva en provgrop kan du även avgöra avstånd till grundvatten och berg.

Om du planerar att anlägga en infiltration ska ett jordprov tas på olika nivåer i provgropen ned till ett djup av 2 meter. Jordprovet lämnas in till ett analysföretag för siktanalys och resultatet skickas med ansökan. Att göra ett perkolationstest är ett annat sätt att ta reda på markens genomsläpplighet, resultatet blir ett LTAR-värde som ska redovisas i ansökan.

Tillsammans med en entreprenör/konsult tar du fram ett förslag som passar förhållandena på fastigheten och detta med hänsyn till skyddsvärden som exempelvis vattentäkter.

Lämplig placering

Avloppsanordningen ska placeras så att den inte påverkar sin omgivning negativt, det är därför viktigt att vissa avstånd upprätthålls.

Vattentäkter och bergvärmebrunnar: beroende på markförhållandena men minst 30 meter. Placera alltid avloppet lägre i terrängen jämfört med vattentäkter och bergvärmebrunnar.

 • Ytvatten: minst 30 meter från sjöar och vattendrag
 • Grundvatten och berg: minst 20 cm från markbäddens botten och minst 1 meter från spridningslagret vid infiltration
 • Byggnader: minst 10 meter
 • Tomtgräns: minst 4 meter
 • Vägar och stigar: minst 5 meter
 • Jordvärmebrunnar: 5-6 meter
 • Uppställningsplats för slambilen: 20 meter
 • Uppställningsplats för fordon för byte av fosforfilter: 5 meter eller 10 meter beroende på filtrets storlek

Ansökningshandlingar

Fyll i alla uppgifter på ansökningsblanketten och titta noga igenom listan på vilka bilagor som ska skickas med.

Bilagor:

 • Situationsplan i skala 1:400 - 1:1000
 • Översiktskarta
 • Detaljerad beskrivning av efterföljande reningssteg, tvär- och längdsektion för markbädd/infiltration.
 • Om du söker för infiltration ska ett diagram över kornstorleksfördelning eller LTAR-värde lämnas in.
 • Kopior på eventuellt avtal med lantbrukare för slam eller urintömning.
 • Vid gemensamhetsanordningar: förteckning över fastigheter som ingår och hur de nyttjas.
 • Servitutsavtal om anordning placeras utanför fastighetsgräns.
 • Intyg från grannar som visar att de tagit del av ansökan och vilka synpunkter de eventuellt har haft.
 • Kopia på tillstånd (gäller vid anmälan om ändring av befintlig anordning som har tillstånd).

Skriv under och skicka in blanketten och bilagorna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018