Hoppa till huvudinnehåll

Sköt om din avloppanläggning

För att säkerställa avloppsanläggningens funktion och livslängd bör du kontrollera anläggningen med jämna mellanrum.

Allmänna skötselråd

 • Regelbunden slamtömning. Vid tillfällig överbelastning, bör en extra slamtömning beställas.
 • Avloppsanläggningen ska inte belastas av tunga fordon eller betande djur. Det kan göra att marken packas ihop, vilket förstör bäddens funktion.
 • Tänk på vad du spolar ner! I toaletten ska bara toalettpapper och sådant som passerat kroppen hamna.
 • Röj regelbundet bort växtlighet på och runt avloppsanläggningen för att undvika att rötter tränger in i och förstör bädden. Det underlättar även för kontroll och service.

Slamavskiljare

 • I en väl fungerande slamavskiljare fastnar den största delen av de fasta partiklarna i första kammaren. En del slam kan finnas i andra kammaren men i tredje kammaren bör det vara näst intill klart vatten.
 • Efter slamtömningen bör slamavskiljaren fyllas upp med vatten för att inte riskera att slam rinner över till nästa kammare i brunnen när nivån sakta stiger. Rinner slam över till övriga kammare finns en risk att slammet åker ut och sätter igen efterföljande rening. Vatten bör fyllas på från den tredje kammaren.

Fördelningsbrunn och uppsamlingsbrunn

 • Vattnet ska vara klart och fritt från slam. Spola rent och avlägsna om slam har tagit sig vidare. Kontrollera även orsaken till slamflykten.
 • Vattennivån i fördelningsbrunnen ska inte vara högre än utloppen. Om vatten blir stående över utloppet tyder det på att den efterföljande reningen inte fungerar.
 • Lika stor mängd vatten ska fördelas mellan alla spridarledningar. Om så inte är fallet justeras fördelningen med de ställbara skivorna som reglerar utflödet. 
 • Locken till brunnarna ska vara hela, de ska luftas genom ventil och vara barnsäkra.

Urinbrunn

 • Urinbrunnen ska vara tät. Locket ska vara lätt att ta av men barnsäkert. Brunnen ska ha en tydlig märkning som talar om att den innehåller urin. Ett överfyllnadslarm ska även finnas.

Markbädd och infiltration

 • I en väl fungerande markbädd eller infiltration rinner vattnet undan kontinuerligt. Om det blir vatten stående i bädden tyder det på att den inte fungerar som den ska och att markbädden/infiltrationen behöver åtgärdas.
 • Det ska inte stå vatten i luftningen på spridarledningarna. Markbäddens/infiltrationens luftningsrör är viktiga för att syresätta bädden och därmed rena avloppsvattnet. Om luftningsrören kapas eller täpps till leder det till syrebrist i bädden och den kan då sätta igen.

Minireningsverk och kemfällningsenheter

 • Minireningsverk och kemfällningsenheter ska genomgå service och kontroll en gång per år. Du bör teckna ett serviceavtal med leverantören eller annan sakkunnig.
 • Se till att kemfällning fylls på samt går ut i anläggningen.
 • Kontrollera att larmfunktionen fungerar som avsett.
 • Du ska också själv sköta egenkontroll och föra en journal över driften.
 • Spara kvitton på inköpt kemfällning, driftstopp, reparationer och filterbyten.
 • Miljöavdelningen kommer att göra tillsyn på anläggningen. Då kontrolleras service, skötsel och journalföring.

Checklista för egenkontroll

Vi har sammanställt en checklista som du kan använda dig av för att kontrollera din avloppsanläggning med markbädd eller infiltration. Punkterna i checklistan ger en bild av hur avloppsanläggningen bör se ut. Det finns även ett exempel på hur en driftjournal kan se ut. Denna kan du också använda vid kommande kontroller.

Senast uppdaterad den 20 december 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: