Tillsyn små avlopp

Under de närmaste åren fram till 2027 ska miljökontoret utöva tillsyn på alla små avloppsanläggningar (äldre än 15 år) som inte är anslutna till det kommunala ledningsnätet.
På kartan ser du när vi kommer till ditt område.

Tillsyn av befintliga anläggningar

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten renas så att det inte leder till en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avloppsvattnet behöver renas för att förhindra smittspridning till dricksvatten och badvatten. Det ska även renas från näringsämnen som till exempel fosfor för att minska övergödning av sjöar och vattendrag. Syftet med tillsynen är att se till att dåliga avloppsanläggningar åtgärdas och därigenom minska den totala miljöbelastningen. Målsättningen är att öka din kunskap om små avlopp och hur du underhåller din befintliga avloppsanläggning.

Alla anläggningar för WC (vattentoalett) och BDT (bad, disk- och tvättvatten) får tillsyn under de kommande åren. Anläggningar som är yngre än 15 år omfattas inte av kontrollen eftersom de förväntas fungera.

Kommunen har delats upp efter områden där vattnet i naturen strömmar mot samma vattendrag, så kallade delavrinningsområden. Gränsen mellan två områden på kartan är alltså en vattendelare som skapats av geografin. Områdena har prioriterats för tillsyn utifrån:

  • Vattendrag med försämrad vattenkvalitet på grund av övergödning.
  • Skyddsvärt grundvatten.
  • Grupper av bebyggelse.

Om du vill veta mer om vattendragens klassningar finns information i databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige). Där finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

När det är dags för avloppstillsyn skickas ett informationsblad ut till fastighetsägare i det aktuella området:

Avgift för tillsyn

Vid tillsyn tas timavgift ut för det arbete som miljökontoret lägger ner. Timavgiften från och med 2018 är 1000 kronor. Om du själv bedömer att din avloppsanläggning inte håller måttet, så kan du meddela oss det. Då blir din avgift lägre eftersom inspektion på plats inte behövs. 

Du kan enkelt bedöma skicket på din avloppsanläggning

Titta till din avloppsanläggning med jämna mellanrum. Då ser du om något förändras över tid. Åtgärder kan på så sätt bli mindre omfattande och billigare. Du slipper också överraskas av ett avlopp som plötsligt inte fungerar. Utrusta dig med ficklampa och kofot och följ punkterna i "Testa ditt avlopp".

Vad består en avloppsanläggning av?

Ett klassiskt WC-avlopp för ett hushåll består av en slamavskiljare (trekammarbrunn) på 2 kubikmeter och en markbädd eller infiltration. Det är inte tillräckligt att efter bara slamavskiljning släppa ut avloppsvatten.

En markbädd är i grundutförandet 20 kvadratmeter per hus och konstruerad i olika lager som renar bland annat 80 cm sand. Det vatten som inte infiltrerar ner i marken går ut via en dräneringsledning till en uppsamlingsbrunn och vidare till ett dike.

Infiltration läggs i sandiga jordar. Avloppsvattnet renas i de naturliga jordlagren på sin väg ned till grundvattnet. Storleken bestäms av markens genomsläpplighet som analyseras genom ett jordprov. Vanlig storlek för ett hushåll är 30 kvadratmeter.

När du etablerar ett nytt WC-avlopp ställs högre krav på rening och kretslopp. Likaså om du bor nära en sjö eller annat vattendrag. Avloppens utformning kan därför variera mellan grannar inom samma område.

Gemensam anläggning?

På vissa platser kommer det att vara möjligt att gå ihop och anlägga en gemensam vatten- och avloppsledning fram till kommunens VA-nät, istället för att var och en gör om sin enskilda avloppsanordning. Kommunen erbjuder hjälp och stöd via kommunens VA-rådgivare för att underlätta sådana initiativ.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018