Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2021-2037

Utbyggnadsplanen för vatten och avlopp (VA) är en prognos för när Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska verken bedömer att utredningar och eventuella åtgärder inom olika bebyggelsegrupper kommer att ske.

Utbyggnadsplanen omfattar endast bebyggelsegrupper som idag helt saknar allmänt vatten och avlopp. Det är viktigt att understryka att det är en prognos och att den kan förändras över tid. Prognosen förutsätter bland annat att tillräckliga resurser finns inom kommunen och hos VA-huvudmannen för att projekten ska kunna drivas. Det förutsätter också att alla typer av myndighetsbeslut, såsom detaljplaner, ledningsrätter etcetera inte överklagas. 

Utbyggnad av VA i en bebyggelsegrupp inleds med en förstudie/utredning där frågan om kommunal utbyggnadsskyldighet slutligt hanteras. Om det bedöms att kommunen har ett ansvar vidtar många gånger ett arbete med framtagande av ny detaljplan för området eller nya områdesbestämmelser. Först när dessa delar är färdiga och har vunnit laga kraft kan Tekniska Verken inleda utbyggnad. 

Innan utbyggnaden inleds fattar kommunfullmäktige beslut om vilka fastigheter som kommer att ligga inom det område som kommunen anser att man har ett lagstiftat ansvar för utbyggnad av allmänt VA, det så kallade verksamhetsområdet. Fastigheter och byggnader som ligger utanför verksamhetsområdet kommer också, i mån av kapacitet, ges möjlighet att ansluta till det allmänna nätet, då som avtalskunder. 

VA-utbyggnadsplan 2021-2037

Vimarka

I Vimarka pågår framtagande av en detaljplan. Den bedöms vara färdig under 2021. Därefter inleds utbyggnad som pågår under 2022 och 2023. Uppföljning från Miljöavdelningen beräknas ske 2025. 

Parallellt med detta kommer projektering av utbyggnad av allmänna VA-ledningar utföras med en preliminär byggstart till 2022. Kommunens rekommendation till de fastighetsägare som i områdesbestämmelserna har utpekade områden för nybyggnation och där de ligger inom det område som kommer ingå i verksamhetsområdet för allmänt VA, är att man bör avvakta med bebyggande tills ledningar finns framme i området.

Sätra fritidsby

Detaljplanen är överklagad och är under behandling av Mark- och miljödomstolen.

Förhoppningen är att planen vinner laga kraft under 2021 och att utbyggnad sker under 2022 och 2023. Uppföljning från Miljöavdelningen sker under 2025.

Roxenbaden

Detaljplanen är överklagad och är under behandling av Mark- och miljödomstolen.

Förhoppningen är att planen vinner laga kraft under 2021 och att utbyggnad sker från 2022 till 2024. Uppföljning från Miljöavdelningen sker då under 2026.

Fjällaområdet

Under 2021 inleds arbetet med förstudie.

Förstudien ska bland annat besvara följande frågor;

  • För vilka delar av bebyggelsen gäller kommunalt ansvar för utbyggnad av allmänt VA? 

  • Hur påverkas befintliga detaljplaner och vad säger översiktsplanen om området? Vilka detaljplaner behöver uppdateras och vilka nya behöver skapas?

Sannolikt kommer det bli aktuellt med en eller flera nya detaljplaner i området. Under 2022 inleds VA-utbyggnad med utredningar kopplat till val av VA-teknik och efterföljande projektering. Då området är stort kan utbyggnad av VA komma att pågå fram till och med 2029. Uppföljning av Miljöavdelningen sker år 2030. 

Unön

Arbete med ny detaljplan beräknas inledas 2026. Preliminär starttid för VA-utbyggnad är 2028. Den beräknas pågå fram till och med 2029. Uppföljning av Miljöavdelningen sker år 2030. 

Skinnarhagen, Kristineberg, Svensberg och Holmen

Förstudie beräknas inledas som tidigast 2030. 

Senast uppdaterad den 22 september 2021